Romypradhanaarya's Blog

Just another WordPress.com weblog

Bahasa sunda kebanggaan kuring

leave a comment »

buat nu ngaku urang sunda, ulah hilap jeung basana sorangan. sekarang anak2 muda jawa barat jarang yang bisa bahasa sunda dengan halus dan benar. lebih suka pake ngomong jakartaan.
maka dari itu ini beberapa kosakata bahasa sunda siapa tahu dah banyak urang sunda yang lupa

Abdas = Wudlu
Adean = Kabitaan / Ginding
Adigung = Boga Rasa Punjul Ti Batur
Ahéng = Aneh Jeung Hebat
Alatan = Sabab
Aléwoh = Loba Tatanya (Nu Bener)
Amit; Amitan = Menta Idin Rek Indit / Permisi
Ampih = Nyimpen
Amprok = Panggih Hareupeun / Patepung
Ancad Laér = Nyaritana Anca Pisan Atawa Laun Pisan
Ancin = Daharna Saeutik
Ancrub = Asup Kana Cai
Andika = Maneh
Andalemi = Lungguh Timpuh/Lemes Tingkah Lakuna
Anggang = Jauh / Renggang
Angkaribung = Loba / Riweuh Ku Babawaan
Angkeuhan = Sangkaan / Praduga
Andégléng = Diuk Ajeg Tumaninah Dina Korsi
Andéprok = Emok Rekep (Awewe)
Anjeucleu = Diuk Ngeunah-Ngeunah Di Tempat Nu Rada Luhur (Dina Tonggong Munding, Kuda)
Anjun = Tukang Nyieun Parabot Tina Taneuh
Anom = Ngora
Anléh = Bakat
Astana = Kuburan
Atikan = Didikan / Warahan
Awuntah = Sok Ngamomonyah Kana Rejeki / Boros

Baid = Teu Sudi
Babakan = Lembur Anyar
Babar = Lahir
Balaka = Terus Terang
Balungbang = Kamalir Gedé Sarta Rada Jero Tadah Cileuncang
Balukang = Palapah Daun Kalapa/ Kawung
Balukar = Akibat
Baketut = Pasemon Nu Camberut/Goreng Budi/Goreng Semu
Balakasikang = Awewe Nu Kalakuanna Jiga Lalaki
Baruk = Kitu / Kutan The
Barusuh = Sariawan
Basajan = Saayana / Sederhana
Basangkal = Budak Nu Teu Nurut Ka Kolot
Bebengkung = Kaen Panjang Nu Dipake Kunu Geus Ngajuru
Béwara = Berita
Belik = Pundung
Belok = Kotor Nu Napel Jeung Loba
Bérag = Jagjag / Sehat / Berseri
Biheung = Teuing / Can Tangtu
Bireuk = Teu Wawuh
Boboko = Wadah Sangu Tina Anyaman
Bobor = Maot / Tiwas / Cilaka
Bogol = Bagian Tangkal Kalapa/ Cau Nu Panghandapna (Tempat Bijilna Akar)
Boyot = Leumpang Kendor Bangun Bareurat Awak, Mindeng Katinggaleun Batur
Bedang = Wangkelang/Bedegong/Murugul Mawa Karep Sorangan
Berewit = Babarian Katerap Panyakit/Mindeng Gering/Budak Nu Loba Kahayang Tur Hese Dicumponana
Binangkit = Rea Kabisa
Baralak/ Barangbang = Daun Kalapa Nu Geus Garing Dina Tangkalna
Bayeungyang = Hareudang Pisan
Beueus = Lembab /Rada Baseuh
Bojo = Pamajikan
Buncir = Pinuh Ku Eusi
Bujangga = Tukang Nyieun/ Nulis Carita
Buruan = Halaman Rumah
Bubulak = Sarupa Tegalan, Tanah Nu Pinuh Ku Jukut Nu Aya Di Lamping Atawa Di Pasir
Bungin = Pulo Di Muara Walungan

Caah = Banjir
Cacap = Beres / Tamat
Calakan = Babari Ngarti Kana Pelajaran Atawa Kana Hal-Hal Anu Anyar
Campego = Cingogo Kawas Aya Nu Didagoan
Candeluk / Cindeluk = Diuk Sabaraha Lilana Kawas Aya Nu Didagoan
Candoli = Tukang Ngajaga Pabeasan Di Nu Kariaan (Biasana Awewe)
Cangogo/ Cingogo = Nagog, Peta Saperti Nu Keur Bubuang
Carécét = Saputangan
Carogé = Salaki
Catang = Tangkal Kai Nu Geus Ngagoler (Garing) Lantaran Runtuh Atawa Dituar
Cilingcingcat = Bulak Balik Unggal Usik
Capétang = Pinter Tur Lancar Ngomong (Budak)
Caréraman = Budak Nu Sok Kabitaan Ku Barang Nu Aya Dibatur
Cawokah = Wani / Rada Nuju Kanu Jorang
Célémbéng = Loba Omong (Budak)
Cidra = Teu Nohonan Jangji, Jalir
Cileureun = Balangah = Teu Nenjo Nu Ngaganggu Barang Nu Keur Dijaga
Cilimit = Budak Nu Resep Ngaheureuyan Awewe = Sok Menta Kadaharan Nu Aya Di Batur
Cirigih = Budak Nu Sok Resep Ngaheureuyan Batur
Codéka = Laku Lampah Goreng
Cologog = Kalakuan Nu Teu Make Tatakrama
Conggah = Leuwih Loma / Akrab Someah
Curaling = Sok Resep Pulang-Paling

Dalit = Deukeut / Akrab / Karib
Daréhdéh = Someah / Akuan / Matak Resep Omonganana
Daria = Migawe Hiji Hal Kalayan Enya-Enya
Dareuda = Ngomong Di Barengan Ku Kasedih / Kabungah Nu Nyedek
Dayeuh = Kota
Dedegler = Gampang Teuteunggeul Bari Tara Asa-Asa / Taya Rasrasan
Deleka = Julig = Resep Nyusahkeun Atawa Nyilakakeun Batur
Déog/ Péngkor = Leumpang Dingdet Lantaran Suku Nu Sabeulah Rada Pondok
Derentén = Kebon Binatang
Deuheus = Deukeut / Tepung
Deungeun = Batur
Dohot-Dohot = Leumpang Lalaunan Bari Semu Dodongkoan Cara Peta Nu Ngadodoho
Doja = Coba / Ganggu
Dudukuy = Sabangsa Topi
Dungus / Rungkun = Gundukan Tatangkalan Laleutik Nu Rada Rembet (Di Leuweung)
Duriat = Rasa Kacinta

Écag = Turun
Écés = Jelas
Égang/ Égol = Leumpang Jiga Budak Nu Anyar Disunatan Lantaran Bisul Dina Palangkakan, Jste.)
Élékésékéng = Teu Daek Cicing
Élodan = Teu Boga Pamdegan / Tuturuti
Émok = Diuk Awewe, Sukuna Duanana Ditikelkeun Semu Ka Gigir, Ditindihan Ku Dua Pingping
Émok Cabok = Emok Nu Pingpingna Dipatumpangkeun
Enggon = Kamar
Énjing = Isuk / Besok; Énjing-Énjing = Isuk-Isuk / Pagi Hari
Épés Méér = Elehan
Eunteung = Kaca Cermin
Euntreup = Hinggap
Euyeub = Loba / Seueur

Galengan = Tambakan Leutik (Ngagaleng Manjang) Ngawangun Kotakan Sawah.
Galur = Jalan
Garihal = Kasar
Garwa = Istri/Pamajikan
Gawir = Sisi Jurang, Tanah Anu Mudunna Nyuksruk Atawa Sisi Tanah Anu Lungkimpoig
Géhgéran = Latah
Gending = Tukang Nyieun Parabot Tina Kuningan
Geumpeur = Gugup
Geuwat = Buru / Enggal
Girang = Tempat Jol Ngocorna Cai: Cai Ngocorna Ti Girang Ka Hilir
Goah = Gudang
Gohgoy = Batuk
Gondewa = Busur Panah
Guligah = Bangblas Hate Tur Gumbira
Golodog = Teras
Gonjléng = Leumpang Awewe Bari Ngobah-Ngobahkeun Awak, Haying Narik Perhatian Lalaki

Haat = Karunya
Halimpu = Raos Kadanguna / Merdu
Halodo = Usum Panas / Teu Hujan
Hanaang / Halabhab = Haus
Hanjelu = Hanjakal
Harupat = Sabangsaning Injuk Nu Teuas Tina Tangkal Kawung, Siga Nyéré
Hariwang = Hhawatir
Hémeng = Heran
Heuleut = Saat / Jeda
Hieum = Iuh Loba Tatangkalan
Hilir = Tempat Nu Dituju Ku Cai Ngocor Lantaran Leuwih Handap, Sabalikna Tina Girang
Honcéwang = Sieun
Huma = Tanah Darat Nu Dipelakkan Pare Teu Dikocoran Cai (Ngandelkeun Cai Hujan), Di Sisina Sok Dipelakkan Palawija.
Hunyur = Taneuh Nu Munjukul Siga Imah Rinyuh Di Tegal

Icikibung = Ancrub / Terjun / Terlibat
Idekliher = Ulin / Gaul Di Tempat Nu Sarua
Igel = Joged
Ijid = Geuleuh Kacida
Ijir = Taksir / Kira-Kira
Ilahar = Lumrah
Inggis = Sieun / Paur
Ingkab = Kelek
Inohong = Gegeden
Ingon-Ingon = Sasatoan Nu Di Piara / Ternak
Ingkud-Ingkudan/ Jingkrung = Leumpang Teu Bener Lantaran Nyeri Suku, Jste.
Ipet = Sila
Iwung = Anak Awi Nu Mangrupa Boros Keneh (Sok Didahar= Disepan Diangeun)
Iteuk = Tongkat Paragi Leumpang
Itikurih = Leukeun Neangan Rejeki

Jalir = Teu Minuhan Jangji
Jalugjug = Jangkung
Jamparing = Anak Panah
Jajatén = Kasaktian / Kabisa
Jarigjeug/ Jumarigijeug = Leumpang Bari Semu Rek Labuh, Biasana Jalma Nu Geus Kurang Tanaga Atawa Nu Kakara Hudang Gering.
Jenengan = Nami
Jéntre = Jelas / Cekas
Jigrah = Jajag / Sumanget
Jingjet = Leumpang Semu Hese Ngalengkah Lantaran Cacad Suku Atawa Make Samping Nu Heureut Teuing

Kabayan = Tukang Dititah Ka Dittu Da Dieu
Kabojengkéng = Tukang Ngagusur Padati
Kajineman = 1) Mandor Sakitan, 2) Tukang Ngajaga Jinem (Nu Dihukum)
Kakasih = Nami
Kalakay = Daun Nu Geus Garing (Nu Geus Murag Ka Taneuh)
Kantun = Sesa / Tinggalkeun
Kawalon = Tere
Kamasan = Tukang Nyieun Parabot Tina Emas Atawa Perak
Kararas = Sesebutan Husus Pikeun Daun Cau Nu Geus Garing
Karees = Sisi Walungan Nu Rea Keusikan Minangka Kikisik
Katiga = Usum Halodo
Képoh = Leumpang Teu Bener Lantaran Tuur Rada Paadu (Kawas Aksara X)
Kikisik = Sisi Laut Nu Mayak Sarta Keusikan
Kinten = Kira-Kira
Kintun = Kirim
Kiwari = Ayeuna
Koléang = Daun Nu Geus Garing, Nu Ngoleang Murag Tina Tangkalna (Samemes Tepi Ka Taneuh)
Kukurubutan = Leumpang Rada Dodongkoan Dinu Bala Atawa Dinu Remet Kakayon
Kulaér = Kusir Anu Tumpakna Dina Kuda Kareta Pangagung
Kumed = Pedit Kacida
Kuncén = Tukang Ngurus Kuburan
Kolécér = Kipas / Baling-Baling

Lalawora = Gagabah
Lali = Poho
Lamping = Bagian Gunung Atawa Pasir Antara Puncak Jeung Tutuganana / Bagian Gunung Luhureun Tutugan Atawa Sukuna.
Landeuh = Tempat Anu Leuwih Handap Ti Tempat Urang
Landong = Ubar
Layon = Jasad Nu Maot/Mayit
Lebak = Tempat Nu Leuwih Handap Ti Batan Tempat Urang Cicing
Legig = Tukang Ngasruk Dina Pamoroan
Legok = Tempat Nu Rada Handap Ti Tempat Nu Aya Di Sakurilingeunana.
Legon = Bagian Basisir Anu Ngelok Ka Darat, Sarupa Teluk Ngan Leuwih Leutik
Léngkob = Tempat Anu Legok Antara Dua Lamping
Leleson = Istirahat
Lémbar = Diuk Bari Ngalonjorkeun Suku Duanana
Lésang = Leueur / Licin
Leuit = Tempat Nyimpen Pare
Leuwi = Walungan Nu Gede Tur Caina Tenang
Lisah = Minyak
Lipeuran = Pohoan
Loket = Dompet
Lamokot = Belepotan
Lugina = Tengtrem / Bagja Hate
Lungsé = Leuleus / Cape
Luyu = Panuju / Bener Dina Aturan

Mancawura = Mawur Kamamana
Malahmandar = Supaya / Mugi-Mugi Janten Sabab
Malim = Tukang Nalukkeun Sasatoan
Manah = Hate
Maneuh = Angger / Tetep Tutuluyan
Mangsa = Waktu
Maranggi = Tukang Nyieun Landean Jeung Sarangka Keris
Medar = Muka / Ngaguar Jeung Metakeun
Meupeus Keuyang = Ngabudalkeun Kakeuheul Atawa Amarah Ka Nu Teu Tuah Teu Dosa, Tampolana Kana Barang, Lantaran Ka Nu Boga Kasalahanana Mah Teu Wani Ngambek.
Merebot = Tukang Nakol Bedug
Mindo = Ngaduakalian
Miwah = Sareng
Moyongkod/ Mongkoy = Leumpang Anca Rada Dongko, Nembongkeun Ulat Sieun Atawa Era
Mucekil = Mundel / Loba Hasilna
Munggaran = Mimiti
Murangkalih = Budak Leutik

Nagog = Cingogo
Nanggeuy Gado = Diuk Biasa Ngan Leungeun Sabeulah Dipake Nanggeuy Gado, Biasana Keur
Ngalamun Atawa Bararingng Pipikiran
Nalika = Hiji Mangsa / Ketika
Narabas = Leumpang Di Nu Bala Atawa Din U Remet Kalawan Teu Midul Cucuk, Jsb.
Nékér = Leumpang Di Tempat Nu Nanjak Pisan (Netek)
Nelenden = Leumpang Budak, Anca, Pikalucueun
Ngabadaus = Leumpang Semu Gancang, Teu Luak Lieuk
Ngabaheuhay = Diuk Nyanghunjar Bari Suku Direnggangkeun, Biasana Lantaran Cape
Ngabéngbéos/ Mengpéos = Leumpang Teu Luak Lieuk, Biasana Lantaran Aya Kakeuheul, Kateusugema, Jste.
Ngabring = Leumpang Babarengan (Lobaan)
Ngabrul = Kaluar Atawa Indit Babarengan
Ngaburudul = Kaluar Lobaan Ti Tempat
Ngadaligdeug/ Dalugdag-Daligdeug = Leumpang Kawas Nu Mabok, Kawas Nu Rek Titotolonjong, Jarugjag-Jarigjeug
Ngadédod = (Awewe) Nu Leumpang Anca, Sarta Biritna Ka Kenca Ka Katuhu
Ngadigdig = Leumpang Gancang Sarta Segut
Ngadigleu = Leumpang Kendor, Semu Bareurat Ngalengkah
Ngadudud = Leumpang Gancang Teu Luak-Lieuk
Ngagandeuang = Leumpang Bari Dada Ajeg, Bari Keupat Laun
Ngagéang =Leumpang Semu Egang
Ngageblay = Leumpang Awewe, Anca, Bari Keupat Laun, Geblay-Geblay
Ngageblig = Leumpang Bari Neundeut-Neundeutkeun Suku Tepi Kadenge Sora Blig, Blig, Blig, Sabalikna Tina Keketeyepan.
Ngagéboy = Leumpang Awewe Nu Rada Lintuh, Awakna Semu Leuleus
Ngagégag = Leumpang Kendor Semu Bareurat Awak
Ngageuyeunggeung = Leumpang Laun Nu Keur Gering Atawa Nu Kakara Hudang Gering
Ngagéyot/ Ngagiyet = Leumpang Awewe Bari Semu Ngobah-Ngobahkeun Bujur
Ngagidig/ Ngagedig = Leumpang Gancang Sarta Segut (Sarua Jeung Ngadigdig)
Ngagigeug = Leumpang Semu Beurat Ku Awak, Oyag Ka Kenca Ka Katuhu.
Ngagilincing = Sesebutan Nu Keur Leumpang Teu Mawa Naon-Naon
Ngagiplek = Leumpang Awewe Bari Semu Ngagutak-Gitek Bujur
Ngalageday/ Ngalegeday = Diuk Nyangsaya (Biasana Dina Korsi Males, Jste.)
Ngalanggéor = Leumpang Awewe, Biasana Nu Lenggik, Nu Alus Katempona
Ngalejeg/ Lajag-Lejeg = Leuleumpangan Dihareupeun Batur Bari Ambek
Ngalénghoy = Leumpang Alon Lantaran Cape
Ngaleut = Leumpang Babarengan (Jalma Na Leuwih Loba Tibatan Ngabring)
Ngaleyad = Leumpang Anca Diaplen
Ngantay = Sarua Jeung Ngaleut
Ngebebengkong = Diuk Lila Rada Semu Bengkung, Bari Nganggur
Ngeteyep = Leumpang Laun (Biasana Nu Keur Ngintip) Sieun Kadenge/ Katempo Ku Batur
Ngeungkeuy = Saharti Jeung Ngaleut
Ngijih = Usum Hujan
Ngiciprit = Leumpang Keur Waktu Hujan Atawa Loba Keneh Cileuncang
Ngincid = Leumpang Gancang Sorangan
Ngingkig = Leumpang Ganjang Teu Luak-Lieuk
Ngungkug = Leumpang Gancang Teu Luak-Lieuk
Niliktik = Leumpang Budak Nu Kakara Bias Leumpang Gancang, Titiliktikan Ka Ditu Ka Dieu
Nogéncang = Salah / Henteu Pas / Bengkok
Nolog = Lempang Talag-Tolog (Lantaran Teu Awas) Di Nu Poek
Noyod = Leumpang Nurutkeun Karep Sorangan, Teu Malire Ka Nu Nyaram
Nyanghunjar = Diuk Bari Ngalonjorkeun Suku Sabeulah
Nyangsaya = Diuk Bari Nyarandekeun Awak Kana Tempat Nu Disarandean
Nyarawedi = Tukang Ngagosok Permata
Nyelenceng = Leumpang Gancang Sosoranganan, Miheulaan Batur
Nyerenteng/ Nyirinting = Leumpang Semu Lumpat Nyampeurkeun Batur (Bari Ambek)
Nyuprih = Neangan

Ocon = Heureuy
Olohok = Bengong
Olok = Hambur
Openan = Usil / Iseng
Ontrog = Didatangan Bari Ambek
Otokowo = Cicing Wae Dina Hiji Tempat Atawa Pagawean Teu Daek Liar
Owah = Robah / Gelo
Owel = Lebar / Pedit

Padaringan = Wadah Beas
Pancén = Tugas
Palias = Cadu / Embung Pisan
Pahatu = Piatu, Pahatu Lalis = Yatim Piatu
Pajaratan = Kuburan
Pajeng = Payung Atawa Payu (Dagang)
Pakacar = Bujang, Juru Laden
Pakeun / Pikeun = Kanggo / Supaya / Jadi Sabab; Dianggo Kumaha Kalimahna
Pakéwuh = Kariweuhan; Bancang Pakéwuh = Bencana / Cocoba / Dodoja
Palatuk = Iber Anu Tumpak Kuda Saheulaeun Pangagung
Palédang = Tukang Nyieun Parabot Tina Tembaga
Palika = Tukang Teuleum (Ngala Lauk)
Paliré = Tingali / Perhatikeun
Paluruh = Pilari / Teangan
Pamatang = Tukang Moro (Nu Sok Ngagunakeun Tumbak)
Pamayang = Tukang Ngala Lauk Di Laut
Pameunteu = Raray / Wajah
Pancar = Tangkal Awi Nu Geus Garing (Sok Dipake Suluh)
Panday = Tukang Nyieun Parabot Tina Beusi
Panékér = Bantu Paragi Nyieun Seuneu
Paneresan = Tukang Nyadap
Pangpung = Bagian Dina Tangkal Kai, Dahan, Nu Paeh/ Garing
Paninggaran = Tukang Moro
Papastén = Takdir
Pasalia = Beda / Teu Sarua
Pasanggiri = Lomba
Patulayah = Balatak / Berserakan
Pawon = Dapur
Piroséa = Perhatikeun Neken Kana Ngurus
Pituin = Asli
Pohara = Loba
Petét = Bibit Tutuwuhan Nu Leutik Keneh, Nu Jadi Sorangan Atawa Beunang Ngahaja Melak
Pinton = Nu Di Lalajoan / Tayang
Pipir = Sisi Imah
Purunyus = Cengos Ka Awewe Cunihin Nu Pikasebeleun / Genit Banget

Raksukan = Acuk/Baju
Ramisak = Berlinang Air Mata
Ranca = Rawa
Rancatan = Awi Paranti Naggung
Rarampéolan = Leumpang Semu Leuleus (Nu Keur Mabok, Jste.)
Rawuh = Sareng
Rayungan = Teu Boga Pamadegan
Rébo = Riweuh Ku Babawaan / Sagala Di Bawa
Régol = Kampung Nu Pernahna Aya Sabudeuren Gedong Kabupatén Beulah Tukang.
Reuma = Tanah Darat Urut Huma Anu Keur Direureuhkeun Lantaran Geus Teu Subur Deui
Rempan = Inggis / Paur
Reueus = Resep
Rincug = Leumpang Teu Bener Lantaran Nyeri Dampal Suku, Atawa Leumpang Di Nu Bala Sieun Kacugak Lantaran Teu Make Sandal/ Sapatu
Ropéa = Benerkeun / Koreksi
Ruhay = Bara/Dapuran Seuneu
Rumingkang = Ngalalana / Ngalakonan Kaayaan
Ruyung / Bogor = Bagian Anu Teuas Dina Tangkal Kawung

Sabataé = Boga Waktu Luang / Santai
Sagara = Laut / Samudra
Sampalan = Tegal Tengah Leuweung Tempat Nyatuan Sato Jarah
Samporét = Meped / Saeutik
Saksén = Saksi
Sanajan = Walaupun
Sangkan = Supaya / Supados
Sarati = Tukang Ngusir Gajah
Sawala = Musawarah / Rundingan
Sédong = Angkrong Di Sisi Walungan Di Jero Leuwi.
Sémah = Tamu
Sésélékét = Leumpang Di Antara Jelema Loba
Seselendep = Sarua Jeung Seseleket
Sidéngdang = Diuk Bari Suku Duanana Dirumbaykeun (Biasana Diuk Di Imah Panggung Nu Aya Kolongan); Lamun Suku Duanana Diayun-Ayun, Disebutna Ucang-Ucangan; Lamun Suku Nu Diayun-Ayunna Bari Didiukan Budak, Disebutna Ucangangge (Sarupa Kaulinan)
Sideuha = Diuk Emok Atawa Sila Bari Leungeun Sabeulah Dipake Nulak Awak
Sila = Diuk Bari Nikelkeun Suku Duanana Handapeun Pingping Nu Didengkakkeun
Sila Andekak = Sila Semu Rubak, Biasana Bari Nyanghareupan Kadaharan
Sila Ipis = Sila Rubak, Tuur Anggang Pisan Tepi Ka Jebrag
Sila Mando = Sila Bari Leungeun Duanana Aya Di Anatar Dua Suku Nu Ditumpangkeun, Awak Biasana Semu Doyong Ka Hareup
Sila Tumpang = Sila Bari Dampal Suku Duanana Numpang Dina Pingping Keca Katuhu
Sila Tutug = Suku Nu Sabeulah Sila, Sedeng Nu Sabeulah Deui Ditutugkeun
Silih = Saling
Singkang = Leumpang Semu Jegar Lantaran Sukuna (Ti Lebah Tuur Ka Handap) Semu Kaluar, Sabalikna Tina Kepoh)
Siloka = Ngandung Harti Lain / Ibarat
Simbeuh = Cepretan Cai
Singer = Hade Gawe Bari Hideng
Siram = Ibak / Mandi
Sirung = Pidahaneun Atawa Pitangkaleun Nu Kakara Jadi, Melentis
Somang = Jurang Anu Gurawés Sarta Jero.
Songsong = Paranti Ngahurungkeun Hawu
Sosi = Konci/Tulak
Sologoto = Ceroboh
Sulaya = Salah / Nyalahan / Jalir
Supata = Sumpah

Takoah = Kupat Tahu
Tagog = Wujud / Tingkah
Talatah = Pesen / Pang Bejakeung
Taluntik = Teliti
Tandang = Tampil
Tanginas = Hudang / Datang Leuwih Awal
Tanwandé = Pasti
Taraju = Bahu / Taktak Duanana
Tarekah = Usaha / Cara
Tawis = Tanda
Tepas = Teras/Beranda
Tipar = Pihumaeun Méméh Disasap Atawa Dipacul.
Tonggoh = Tempat Anu Leuwih Luhur Ti Batan Tempat Urang Cicing.
Toloheor = Mata Karanjang, Bogoh Ka Unggal Awewe, Bangor Ka Awewe
Tonggoy = Lumping Teu Luak Lieuk, Bari Tungkul, Teu Mirosea Ka Nu Ngageroan
Totolonjongan = Leumpang Kawas Nu Rek Tijongjolong
Tunggul = Bagian Tangkal Sesa Nuar
Turugtug, Nurugtug = Leumpang Gancang Di Nu Mudun
Tutugan = Suku Gunung, Bagian Gunung Beulah Handap
Tuturubun = Leumpang Turun Rurusuhan, Buru-Buru
Tunggara = Sangsara / Sedih / Merana

Udar = Buka
Uduh = Babari Ruksak
Udur = Gering
Ulem = Ondang / Undang
Unggah = Naek
Unggal = Tiap-Tiap
Usik = Gerak / Waktu
Ulubiung = Ngiluan / Partisipasi
Ulukutek = 1. Gaul Di Hiji Tempat Nu Angger Atawa 2. Sabangsa Dahareun

Waas = Ngabayangkeun Hiji Kaayaan Nu Kacida Endah / Goreng
Walagri = Sehat / Jagjag
Walatra = Jelas / Nyaan Bukti
Walungan / Wahangan = Sungai
Wanci = Waktu
Wanoja = Mojang / Gadis
Wawaran = Pengumuman
Wanoh = Wawuh
Wegah = Hoream
Wentar = Nelah; Kawentar = Katelah / Terkenal
Wewengkon = Tempat / Wilayah / Widang
Widi = Ijin
Wirang = Era
Wiwaha = Pertimbangan / Wawasan
Wuwung = Suhunan Imah

Yaktos = Nyaan / Leres / Yakin
Yen = Bahwa / Nyaeta
Yuswa = Umur / Usia

NGARAN ANAK SASATOAN

1). Anak anjing = kirik
2). Anak bandeng = nener
3). Anak buaya = bocokok
4). Anak bogo = cingok
5). Anak entog = titit
6). Anak gajah = menel
7). Anak japati = piyik
8). Anak keuyeup = bonceret
9). Anak kukupu = hileud
10). Anak lele = nanahaon
11). Anak lubang = leungli
12). Anak monyet = begog
13). Anak sapi = pedet
14). Anak bagong = begu
15). Anak banteng = bangkanang
16). Anak belut = kuntit
17). Anak deleg = boncel
18). Anak embe = ceme
19). Anak hayam = ciak
20). Anak kancra = badak
21). Anak kuda = belo
22). Anak lauk = burayak
23). Anak maung = juag
24). Anak munding = eneng
25). Anak reungit = utek-utek
26). Anak ucing = bilatung

KECAP SESEBATAN BILANGAN :

1). Kecap Sesebutan Bilangan :

Salosin = dua belas (12)
Sakodi = dua puluh (20)
Salikur = dua puluh hiji (21)
Dua likur = dua puluh dua (22)
Salawe = dua puluh lima (25)
Saraju = opat puluh (40)
Sawidak = genep puluh (60)
Sagros = saratus opat puluh opat (144)
Salaksa = sapuluh rebu (10.000)
Saketi = saratus rebu (100.000)
Sayuta = sajuta (1.000.000)

2). Kecap Sesebutan Bilangan anu Dilarapkeun Kana Barang Tangu :

Ambekan = Sademi
Awi = Sabebek, saleunjeur, sadapur
Bako = Salempeng
Bangsal = sacangi (sasiki)
Bawang = sasihung
Beas = sacanggeum
Bilik = sailah
Boeh = sarirang
Cai = sakeclak
Cangkir = satangkep
Cau = sasikat
Daun = saponggol, sakompet
Eurih = sajalon
Gula Kawung = sabebek, sagandu
Hayam = sajodo
Injuk = sakakab
Jahe = sarempang
Jambe = samanggar
Japati = sajodo
Kalapa = sahulu, samanggar
Kaso = sadapur, saluwuk
Kertas = salambar
Koneng = sasolor
Munding = sarakit
Muncang = sadampa
Nangka = sacamplung
Pakean = sapangadeg
Papan = salambar
Pare = saranggeuy
Peuteuy = sapapan, sahanggor, saempong
Salak = samanggar
Samak = saheulay
Samping = sakodi
Sangu = sapiring, sabakut
Sawah = sakotak
Suluh = sahurun
Tambang/Tali = sabatekan
Uyah = sahuntu, sagandu, sabata.

Written by romypradhanaarya

Mei 12, 2011 pada 10:49 am

Ditulis dalam Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: