Romypradhanaarya's Blog

Just another WordPress.com weblog

Jadwal Kereta Api 2010 (sumber dari railfans)

leave a comment »

JADWAL KA GAPEKA 2010

 • NO KA K1 EKSEKUTIF ARGO GANJIL (ke barat)

1 ARGO ANGGREK                              = SBI GMR                               08:00 17:54
3 ARGO ANGGREK                              = SBI GMR                               20:00 05:52
5 ARGO WILIS                                                 = SGU BD                                07:30 19:40
7 ARGO LAWU                                    = SLO GMR                             08:00 16:17
9 ARGO DWIPANGGA                                     = SLO GMR                             20:00 04:28
11 ARGO SINDORO                             = SMT GMR                             05:30 11:25
13 ARGO MURIA                                 = SMT GMR                             16:00 22:03
15 ARGO JATI                                      = CN GMR                              05:45 08:33
17 ARGO JATI                                     = CN GMR                               14:00 16:02
19 ARGO GEDE                                   = BD GMR                              06:00 08:58
21 ARGO GEDE                                   = BD GMR                               07:15 10:07
23 ARGO GEDE                                   = BD GMR                               10:30 13:21
25 ARGO GEDE                                   = BD GMR                               14:30 17:23

27 ARGO GEDE                                   = BD GMR                               16:15 19:12

29 ARGO GEDE                                   = BD GMR                               18:30 21:32

 • NO KA K1 EKSEKUTIF SATWA GANJIL (ke barat)

31 GAJAYANA                                      = ML JAKK                               16:30 07:23
33 BIMA                                              = SGU GMR                             17:00 05;39
35 SEMBRANI                                      = SBI JAKK                                18:30 05:25
37 TURANGGA                                    = SGU BD                                 18:00 06:14
39 TAKSAKA                                         = YK GMR                                10:00 17:34
41 TAKSAKA                                         = YK GMR                                20:00 04:06
43 BANGUNKARTA EKSA                     = JG PSE                                   16:25 04:56
47 HARINA                                          = SMT CKP                               20:35 02:30

48     —                                               = CKP BD                                 02:45 04:28
49 RAJAWALI                                       = SBI SMT                               14:00 18:20

 • NO KA K1 EKSEKUTIF ARGO GENAP (ke timur)

2 ARGO ANGGREK                              = GMR SBI                               09:30 19:30
4 ARGO ANGGREK                              = GMR SBI                               21:30 07:30
6 ARGO WILIS                                                 = BD SGU                                 07:00 18:56
8 ARGO LAWU                                                = GMR SLO                             20:00 04:33
10 ARGO DWIPANGGA                       = GMR SLO                             08:00 16:06
12 ARGO SINDORO                             = GMR SMT                             16:45 22:39
14 ARGO MURIA                                 = GMR SMT                             07:30 13:40
16 ARGO JATI                                      = GMR CN                               09:00 11:48
18 ARGO JATI                                     = GMR CN                              17:15 20:08
20 ARGO GEDE                                   = GMR BD                               06:00 09:08
22 ARGO GEDE                                   = GMR BD                              09:15 12:19
24 ARGO GEDE                                   = GMR BD                              10:30 13:22
26 ARGO GEDE                                   = GMR BD                              13:45 16:51

28 ARGO GEDE                                   = GMR BD                              17:45 20:37
30 ARGO GEDE                                   = GMR BD                              19:45 22:37

 • NO KA K1 EKSEKUTIF SATWA GENAP (ke timur)

32 GAJAYANA                                      = JAKK ML                              17:15 08:59
34 BIMA                                              = GMR SGU                             17:00 05:44
36 SEMBRANI                                      = JAKK SBI                                19:15 06:34
38 TURANGGA                                    = BD SGU                                19:00 07:40
40 TAKSAKA                                         = GMR YK                                08:45 16:28
42 TAKSAKA                                         = GMR YK                               20:45 04:30
44 BANGUNKARTA EKSA                     = PSE JG                                  16:00 04:11
45 HARINA                                          = BD CKP                                 20:30 22:31

46     —                                               = CKP SMT                              22:46 04:27

50 RAJAWALI                                       = SMT SBI                                08:30 12:50

 • NO KA K1 EKSEKUTIF + K2 BISNIS GANJIL (ke barat)

  53 CIREBON EKSPRES                                     = CN GMR                               06:15 09:17
  55 CIREBON EKSPRES                         = TG GMR                               06:00 10:32
  57 CIREBON EKSPRES                         = CN GMR                               10:00 12:52
  59 CIREBON EKSPRES                         = CN GMR                              15:15 18:08
  61 CIREBON EKSPRES                         = TG GMR                               16:15 21:18
  63 PARAHYANGAN                              = BD GMR                               05:00 08:02
  65 PARAHYANGAN                              = BD GMR                               06:30 09:32

67 PARAHYANGAN                              = BD GMR                               09:00 11:52

69 PARAHYANGAN                              = BD GMR                               13:00 15:54

71 PARAHYANGAN                              = BD GMR                               17:30 20:37
73 GUMARANG                                   = SBI JAKK                                17:25 05:50
75 LODAYA                                          = SLO BD                                 08:30 17:06
77 LODAYA                                          = SLO BD                                 20:30 05:29
82 PURWOJAYA                                  = CP KYA                                  18:30 19:15
79        —                                            = KYA GMR                              19:27 01:03
83 SANCAKA                                        = SGU YK                                 07:00 11:56
85 SANCAKA                                        = SGU YK                                 15:00 20:02
87 MUTIARA TIMUR                           = SGU BW                                09:00 15:52
89 MUTIARA TIMUR                           = SGU BW                                22:30 05:17

U.1 SRI BILAH                                      = RAP MDN                             08:40 13:24

U.3 SRI BILAH                                      = RAP MDN                             14:00 18:50

U.5 SRI BILAH                                      = RAP MDN                             17:00 21:21

U.7 SRI BILAH                                      = RAP MDN                             23:10 03:50

S.1 LIMEKS SRIWIJAYA                        = KPT TNK                                21:00 05:39

S.3 SINDANG MARGA                          = KPT LLG                                20:00 02:33

 • NO KA K1 EKSEKUTIF + K2 BISNIS GENAP (ke timur)

  54 CIREBON EKSPRES                         = GMR CN                               06:00 08:57
  56 CIREBON EKSPRES                         = GMR CN                               09:45 12:43
  58 CIREBON EKSPRES                         = GMR TG                                11:00 15:40
  60 CIREBON EKSPRES                         = GMR CN                               13:15 16:16
  62 CIREBON EKSPRES                         = GMR TG                                18:30 23:11
  64 PARAHYANGAN                              = GMR BD                               05:00 08:33
  66 PARAHYANGAN                              = GMR BD                               08:30 11:41

68 PARAHYANGAN                              = GMR BD                               10:00 12:52

70 PARAHYANGAN                              = GMR BD                               12:30 15:46

72 PARAHYANGAN                              = GMR BD                               16:15 19:27
74 GUMARANG                                   = JAKK SBI                                17:45 05:22
76 LODAYA                                          = BD SLO                                 08:00 16:37
78 LODAYA                                          = BD SLO                                 20:00 04:55
80 PURWOJAYA                                  = GMR KYA                              06:30 11:54

81        —                                            = KYA CP                                  12:30 13:16

84 SANCAKA                                        = YK SGU                                 07:15 12:13
86 SANCAKA                                        = YK SGU                                 16:00 20:54

88 MUTIARA TIMUR                           = BW SGU                               09:00 15:37
90 MUTIARA TIMUR                           = BW SGU                                22:15 04:54

U.2 SRI BILAH                                      = MDN RAP                             08:00 12:31

U.4 SRI BILAH                                      = MDN RAP                             10:30 14:53

U.6 SRI BILAH                                      = MDN RAP                             15:10 20:03

U.8 SRI BILAH                                      = MDN RAP                             22:50 03:27

S.2 LIMEKS SRIWIJAYA                        = TNK KPT                                21:00 05:42

S.4 SINDANG MARGA                          = LLG KPT                                21:00 03:50

 • NO KA K2 BISNIS GANJIL (ke barat)

101 SENJA KEDIRI                                = KD PSE                                  17:00 06:36

103 MUTIARA SELATAN                      = SGU BD                                 16:30 05:41

105 SENJA UTAMA SOLO                    = SLO PSE                                18:00 03:56

107 FAJAR UTAMA YOGYAKARTA       = YK PSE                                  08:00 16:01

109 SENJA UTAMA YOGYAKARTA       = YK PSE                                  18:30 03:32

111 SAWUNGGALIH UTAMA               = KTA PSE                                07:00 14:23
113 SAWUNGGALIH UTAMA               = KTA PSE                                19:00 02:39
115 SENJA UTAMA SEMARANG          = SMT PSE                               20:00 03:02

117 FAJAR UTAMA SEMARANG          = SMT PSE                               08:00 14:51

 • NO KA K2 BISNIS GENAP (ke timur)

  102 SENJA KEDIRI                                = PSE KD                                  15:00 04:02

104 MUTIARA SELATAN                      = BD SGU                                 17:00 06:11

106 SENJA UTAMA SOLO                    = PSE SLO                                20:15 06:08

108 FAJAR UTAMA YOGYAKARTA       = PSE YK                                  06:45 14:53

110 SENJA UTAMA YOGYAKARTA       = PSE YK                                  19:30 04:10

112 SAWUNGGALIH UTAMA               = PSE KTA                                08:15 16:06
114 SAWUNGGALIH UTAMA               = PSE KTA                                19:10 02:40
116 SENJA UTAMA SEMARANG          = PSE SMT                               19:20 03:01
118 FAJAR UTAMA SEMARANG          = PSE SMT                               07:30 14:18

 • NO KA K3 EKONOMI GANJIL (ke barat)

  141 MATARMAJA                                = ML PSE                                 15:00 09:27
  143 GAYA BARU MALAM SELATAN    = SGU JAKK                              14:00 06:37
  145 BRANTAS                                      = KD THB                                 13:00 03:03
  147 KERTAJAYA                                   = SBI TPK                                 15:30 05:11
  149 PASUNDAN                                   = SGU KAC                               06:00 22:16
  151 KAHURIPAN                                  = KD PDL                                 15:10 05:28
  153 BENGAWAN                                 = SK THB                                  16:45 03:30
  155 PROGO                                        = LPN PSE                                16:45 01:41
  160 LOGAWA                                     = JR SGU                                  05:00 09:08
  157     —                                             = SGU PWT                              09:30 18:45

161 KUTOJAYA                                    = KTA THB                               18:20 02:21
166 SRI TANJUNG                                = BW SGU                                06:00 12:56
163          —                                        = SGU LPN                               13:10 19:25

167 TAWANG JAYA                             = SMC PSE                               19:00 02:33
169 SERAYU                                        = KYA JAKK                              07:00 17:34
171 SERAYU                                        = KYA JAKK                              17:00 03:08
173 KUTOJAYA SELATAN                     = KTA KAC                               08:25 15:37
175 TEGAL ARUM                               = TG JAKK                                06:20 11:56
178 TAWANG ALUN                            = BW BG                                  05:00 11:10
179          —                                        = BG MLK                                11:25 12:52

181 RANGKAS JAYA                             = RK THB                                 06:00

851 BANTEN EKSPRES                         = MER JAKK                             14:00 18:00

853 PATAS MERAK                              = MER THB                              14:00 17:45

969 TUMAPEL                                     = SGU ML                                14:44 17:02

U.9 SIANTAR EKSPRES                         = SIR MDN                               06:45 09:45

U.11 SIANTAR EKSPRES                       = SIR MDN                               13:45 16:39

U.13 PUTRI DELI                                  = TNB MDN                             06:30 10:57

U.15 PUTRI DELI                                  = TNB MDN                             12:10 16:31

U.17 PUTRI DELI                                  = TNB MDN                             18:30 22:35

U.25 PUTRI DELI                                  = TNB MDN                             15:50 20:32

SIBINUANG                                          = PD PMN                                06:00

SIBINUANG                                          = PD PMN                                13:30

S.5 SERELO                                          = KPT LLG                                09:20 17:08

S.7 RAJABASA                                      = KPT TNK                                08:00 20:00

 • NO KA K3 EKONOMI GENAP (ke timur)

  142 MATARMAJA                                = PSE ML                                 14:00 06:31
  144 GAYA BARU MALAM SELATAN    = JAKK SGU                              12:00 02:29
  146 BRANTAS                                      = THB KD                                 15:45 07:39
  148 KERTAJAYA                                   = TPK SBI                                 15:20 04:40
  150 PASUNDAN                                   = KAC SGU                               06:10 23:24
  152 KAHURIPAN                                  = PDL KD                                 20:00 11:30
  154 BENGAWAN                                 = THB SK                                  19:30 07:08
  156 PROGO                                         = PSE LPN                                21:00 07:04
  158 LOGAWA                                     = PWT SGU                              06:00 15:45
  159     —                                             = SGU JR                                  16:00 20:19

162 KUTOJAYA                                    = THB KTA                               07:00 15:30
164 SRI TANJUNG                               = LPN SGU                               07:30 13:41
165          —                                        = SGU BW                                14:10 21:15

168 TAWANG JAYA                             = PSE SMC                               21:30 05:16
170 SERAYU                                        = JAKK KYA                              08:25 18:54
172 SERAYU                                        = JAKK KYA                              20:25 06:27
174 KUTOJAYA SELATAN                     = KAC KTA                               21:30 05:05
176 TEGAL ARUM                               = JAKK TG                                15:00 21:11
180 TAWANG ALUN                           = MLK BG                                14:20 15:43
177          —                                        = BG BW                                  15:50 21:47

182 RANGKAS JAYA                             = THB RK                                 17:00 18:42

852 PATAS MERAK                              = JAKK MER                             07:15 13:10

854 BANTEN EKSPRES                         = JAKK MER                             06:00 10:15

962 TUMAPEL                                     = ML SGU                                04:35 07:01

U.10 SIANTAR EKSPRES                       = MDN SIR                               10:20 13:14

U.12 SIANTAR EKSPRES                       = MDN SIR                               17:15 20:08

U.14 PUTRI DELI                                  = MDN TNB                             06:50 10:58

U.16 PUTRI DELI                                  = MDN TNB                             13:00 17:35

U.18 PUTRI DELI                                  = MDN TNB                             17:00 21:26

U.26 PUTRI DELI                                  = MDN TNB                             09:10 13:32

SIBINUANG                                          = PMN PD                                08:30

SIBINUANG                                          = PMN PD                                16:30

S.6 SERELO                                          = LLG KPT                                10:00 19:06

S.8 RAJABASA                                      = TNK KPT                                08:30 19:55

Written by romypradhanaarya

Mei 10, 2010 pada 2:16 pm

Ditulis dalam Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: