Romypradhanaarya's Blog

Just another WordPress.com weblog

Bahasa sunda kebanggaan kuring

leave a comment »

buat nu ngaku urang sunda, ulah hilap jeung basana sorangan. sekarang anak2 muda jawa barat jarang yang bisa bahasa sunda dengan halus dan benar. lebih suka pake ngomong jakartaan.
maka dari itu ini beberapa kosakata bahasa sunda siapa tahu dah banyak urang sunda yang lupa

Abdas = Wudlu
Adean = Kabitaan / Ginding
Adigung = Boga Rasa Punjul Ti Batur
Ahéng = Aneh Jeung Hebat
Alatan = Sabab
Aléwoh = Loba Tatanya (Nu Bener)
Amit; Amitan = Menta Idin Rek Indit / Permisi
Ampih = Nyimpen
Amprok = Panggih Hareupeun / Patepung
Ancad Laér = Nyaritana Anca Pisan Atawa Laun Pisan
Ancin = Daharna Saeutik
Ancrub = Asup Kana Cai
Andika = Maneh
Andalemi = Lungguh Timpuh/Lemes Tingkah Lakuna
Anggang = Jauh / Renggang
Angkaribung = Loba / Riweuh Ku Babawaan
Angkeuhan = Sangkaan / Praduga
Andégléng = Diuk Ajeg Tumaninah Dina Korsi
Andéprok = Emok Rekep (Awewe)
Anjeucleu = Diuk Ngeunah-Ngeunah Di Tempat Nu Rada Luhur (Dina Tonggong Munding, Kuda)
Anjun = Tukang Nyieun Parabot Tina Taneuh
Anom = Ngora
Anléh = Bakat
Astana = Kuburan
Atikan = Didikan / Warahan
Awuntah = Sok Ngamomonyah Kana Rejeki / Boros

Baid = Teu Sudi
Babakan = Lembur Anyar
Babar = Lahir
Balaka = Terus Terang
Balungbang = Kamalir Gedé Sarta Rada Jero Tadah Cileuncang
Balukang = Palapah Daun Kalapa/ Kawung
Balukar = Akibat
Baketut = Pasemon Nu Camberut/Goreng Budi/Goreng Semu
Balakasikang = Awewe Nu Kalakuanna Jiga Lalaki
Baruk = Kitu / Kutan The
Barusuh = Sariawan
Basajan = Saayana / Sederhana
Basangkal = Budak Nu Teu Nurut Ka Kolot
Bebengkung = Kaen Panjang Nu Dipake Kunu Geus Ngajuru
Béwara = Berita
Belik = Pundung
Belok = Kotor Nu Napel Jeung Loba
Bérag = Jagjag / Sehat / Berseri
Biheung = Teuing / Can Tangtu
Bireuk = Teu Wawuh
Boboko = Wadah Sangu Tina Anyaman
Bobor = Maot / Tiwas / Cilaka
Bogol = Bagian Tangkal Kalapa/ Cau Nu Panghandapna (Tempat Bijilna Akar)
Boyot = Leumpang Kendor Bangun Bareurat Awak, Mindeng Katinggaleun Batur
Bedang = Wangkelang/Bedegong/Murugul Mawa Karep Sorangan
Berewit = Babarian Katerap Panyakit/Mindeng Gering/Budak Nu Loba Kahayang Tur Hese Dicumponana
Binangkit = Rea Kabisa
Baralak/ Barangbang = Daun Kalapa Nu Geus Garing Dina Tangkalna
Bayeungyang = Hareudang Pisan
Beueus = Lembab /Rada Baseuh
Bojo = Pamajikan
Buncir = Pinuh Ku Eusi
Bujangga = Tukang Nyieun/ Nulis Carita
Buruan = Halaman Rumah
Bubulak = Sarupa Tegalan, Tanah Nu Pinuh Ku Jukut Nu Aya Di Lamping Atawa Di Pasir
Bungin = Pulo Di Muara Walungan

Caah = Banjir
Cacap = Beres / Tamat
Calakan = Babari Ngarti Kana Pelajaran Atawa Kana Hal-Hal Anu Anyar
Campego = Cingogo Kawas Aya Nu Didagoan
Candeluk / Cindeluk = Diuk Sabaraha Lilana Kawas Aya Nu Didagoan
Candoli = Tukang Ngajaga Pabeasan Di Nu Kariaan (Biasana Awewe)
Cangogo/ Cingogo = Nagog, Peta Saperti Nu Keur Bubuang
Carécét = Saputangan
Carogé = Salaki
Catang = Tangkal Kai Nu Geus Ngagoler (Garing) Lantaran Runtuh Atawa Dituar
Cilingcingcat = Bulak Balik Unggal Usik
Capétang = Pinter Tur Lancar Ngomong (Budak)
Caréraman = Budak Nu Sok Kabitaan Ku Barang Nu Aya Dibatur
Cawokah = Wani / Rada Nuju Kanu Jorang
Célémbéng = Loba Omong (Budak)
Cidra = Teu Nohonan Jangji, Jalir
Cileureun = Balangah = Teu Nenjo Nu Ngaganggu Barang Nu Keur Dijaga
Cilimit = Budak Nu Resep Ngaheureuyan Awewe = Sok Menta Kadaharan Nu Aya Di Batur
Cirigih = Budak Nu Sok Resep Ngaheureuyan Batur
Codéka = Laku Lampah Goreng
Cologog = Kalakuan Nu Teu Make Tatakrama
Conggah = Leuwih Loma / Akrab Someah
Curaling = Sok Resep Pulang-Paling

Dalit = Deukeut / Akrab / Karib
Daréhdéh = Someah / Akuan / Matak Resep Omonganana
Daria = Migawe Hiji Hal Kalayan Enya-Enya
Dareuda = Ngomong Di Barengan Ku Kasedih / Kabungah Nu Nyedek
Dayeuh = Kota
Dedegler = Gampang Teuteunggeul Bari Tara Asa-Asa / Taya Rasrasan
Deleka = Julig = Resep Nyusahkeun Atawa Nyilakakeun Batur
Déog/ Péngkor = Leumpang Dingdet Lantaran Suku Nu Sabeulah Rada Pondok
Derentén = Kebon Binatang
Deuheus = Deukeut / Tepung
Deungeun = Batur
Dohot-Dohot = Leumpang Lalaunan Bari Semu Dodongkoan Cara Peta Nu Ngadodoho
Doja = Coba / Ganggu
Dudukuy = Sabangsa Topi
Dungus / Rungkun = Gundukan Tatangkalan Laleutik Nu Rada Rembet (Di Leuweung)
Duriat = Rasa Kacinta

Écag = Turun
Écés = Jelas
Égang/ Égol = Leumpang Jiga Budak Nu Anyar Disunatan Lantaran Bisul Dina Palangkakan, Jste.)
Élékésékéng = Teu Daek Cicing
Élodan = Teu Boga Pamdegan / Tuturuti
Émok = Diuk Awewe, Sukuna Duanana Ditikelkeun Semu Ka Gigir, Ditindihan Ku Dua Pingping
Émok Cabok = Emok Nu Pingpingna Dipatumpangkeun
Enggon = Kamar
Énjing = Isuk / Besok; Énjing-Énjing = Isuk-Isuk / Pagi Hari
Épés Méér = Elehan
Eunteung = Kaca Cermin
Euntreup = Hinggap
Euyeub = Loba / Seueur

Galengan = Tambakan Leutik (Ngagaleng Manjang) Ngawangun Kotakan Sawah.
Galur = Jalan
Garihal = Kasar
Garwa = Istri/Pamajikan
Gawir = Sisi Jurang, Tanah Anu Mudunna Nyuksruk Atawa Sisi Tanah Anu Lungkimpoig
Géhgéran = Latah
Gending = Tukang Nyieun Parabot Tina Kuningan
Geumpeur = Gugup
Geuwat = Buru / Enggal
Girang = Tempat Jol Ngocorna Cai: Cai Ngocorna Ti Girang Ka Hilir
Goah = Gudang
Gohgoy = Batuk
Gondewa = Busur Panah
Guligah = Bangblas Hate Tur Gumbira
Golodog = Teras
Gonjléng = Leumpang Awewe Bari Ngobah-Ngobahkeun Awak, Haying Narik Perhatian Lalaki

Haat = Karunya
Halimpu = Raos Kadanguna / Merdu
Halodo = Usum Panas / Teu Hujan
Hanaang / Halabhab = Haus
Hanjelu = Hanjakal
Harupat = Sabangsaning Injuk Nu Teuas Tina Tangkal Kawung, Siga Nyéré
Hariwang = Hhawatir
Hémeng = Heran
Heuleut = Saat / Jeda
Hieum = Iuh Loba Tatangkalan
Hilir = Tempat Nu Dituju Ku Cai Ngocor Lantaran Leuwih Handap, Sabalikna Tina Girang
Honcéwang = Sieun
Huma = Tanah Darat Nu Dipelakkan Pare Teu Dikocoran Cai (Ngandelkeun Cai Hujan), Di Sisina Sok Dipelakkan Palawija.
Hunyur = Taneuh Nu Munjukul Siga Imah Rinyuh Di Tegal

Icikibung = Ancrub / Terjun / Terlibat
Idekliher = Ulin / Gaul Di Tempat Nu Sarua
Igel = Joged
Ijid = Geuleuh Kacida
Ijir = Taksir / Kira-Kira
Ilahar = Lumrah
Inggis = Sieun / Paur
Ingkab = Kelek
Inohong = Gegeden
Ingon-Ingon = Sasatoan Nu Di Piara / Ternak
Ingkud-Ingkudan/ Jingkrung = Leumpang Teu Bener Lantaran Nyeri Suku, Jste.
Ipet = Sila
Iwung = Anak Awi Nu Mangrupa Boros Keneh (Sok Didahar= Disepan Diangeun)
Iteuk = Tongkat Paragi Leumpang
Itikurih = Leukeun Neangan Rejeki

Jalir = Teu Minuhan Jangji
Jalugjug = Jangkung
Jamparing = Anak Panah
Jajatén = Kasaktian / Kabisa
Jarigjeug/ Jumarigijeug = Leumpang Bari Semu Rek Labuh, Biasana Jalma Nu Geus Kurang Tanaga Atawa Nu Kakara Hudang Gering.
Jenengan = Nami
Jéntre = Jelas / Cekas
Jigrah = Jajag / Sumanget
Jingjet = Leumpang Semu Hese Ngalengkah Lantaran Cacad Suku Atawa Make Samping Nu Heureut Teuing

Kabayan = Tukang Dititah Ka Dittu Da Dieu
Kabojengkéng = Tukang Ngagusur Padati
Kajineman = 1) Mandor Sakitan, 2) Tukang Ngajaga Jinem (Nu Dihukum)
Kakasih = Nami
Kalakay = Daun Nu Geus Garing (Nu Geus Murag Ka Taneuh)
Kantun = Sesa / Tinggalkeun
Kawalon = Tere
Kamasan = Tukang Nyieun Parabot Tina Emas Atawa Perak
Kararas = Sesebutan Husus Pikeun Daun Cau Nu Geus Garing
Karees = Sisi Walungan Nu Rea Keusikan Minangka Kikisik
Katiga = Usum Halodo
Képoh = Leumpang Teu Bener Lantaran Tuur Rada Paadu (Kawas Aksara X)
Kikisik = Sisi Laut Nu Mayak Sarta Keusikan
Kinten = Kira-Kira
Kintun = Kirim
Kiwari = Ayeuna
Koléang = Daun Nu Geus Garing, Nu Ngoleang Murag Tina Tangkalna (Samemes Tepi Ka Taneuh)
Kukurubutan = Leumpang Rada Dodongkoan Dinu Bala Atawa Dinu Remet Kakayon
Kulaér = Kusir Anu Tumpakna Dina Kuda Kareta Pangagung
Kumed = Pedit Kacida
Kuncén = Tukang Ngurus Kuburan
Kolécér = Kipas / Baling-Baling

Lalawora = Gagabah
Lali = Poho
Lamping = Bagian Gunung Atawa Pasir Antara Puncak Jeung Tutuganana / Bagian Gunung Luhureun Tutugan Atawa Sukuna.
Landeuh = Tempat Anu Leuwih Handap Ti Tempat Urang
Landong = Ubar
Layon = Jasad Nu Maot/Mayit
Lebak = Tempat Nu Leuwih Handap Ti Batan Tempat Urang Cicing
Legig = Tukang Ngasruk Dina Pamoroan
Legok = Tempat Nu Rada Handap Ti Tempat Nu Aya Di Sakurilingeunana.
Legon = Bagian Basisir Anu Ngelok Ka Darat, Sarupa Teluk Ngan Leuwih Leutik
Léngkob = Tempat Anu Legok Antara Dua Lamping
Leleson = Istirahat
Lémbar = Diuk Bari Ngalonjorkeun Suku Duanana
Lésang = Leueur / Licin
Leuit = Tempat Nyimpen Pare
Leuwi = Walungan Nu Gede Tur Caina Tenang
Lisah = Minyak
Lipeuran = Pohoan
Loket = Dompet
Lamokot = Belepotan
Lugina = Tengtrem / Bagja Hate
Lungsé = Leuleus / Cape
Luyu = Panuju / Bener Dina Aturan

Mancawura = Mawur Kamamana
Malahmandar = Supaya / Mugi-Mugi Janten Sabab
Malim = Tukang Nalukkeun Sasatoan
Manah = Hate
Maneuh = Angger / Tetep Tutuluyan
Mangsa = Waktu
Maranggi = Tukang Nyieun Landean Jeung Sarangka Keris
Medar = Muka / Ngaguar Jeung Metakeun
Meupeus Keuyang = Ngabudalkeun Kakeuheul Atawa Amarah Ka Nu Teu Tuah Teu Dosa, Tampolana Kana Barang, Lantaran Ka Nu Boga Kasalahanana Mah Teu Wani Ngambek.
Merebot = Tukang Nakol Bedug
Mindo = Ngaduakalian
Miwah = Sareng
Moyongkod/ Mongkoy = Leumpang Anca Rada Dongko, Nembongkeun Ulat Sieun Atawa Era
Mucekil = Mundel / Loba Hasilna
Munggaran = Mimiti
Murangkalih = Budak Leutik

Nagog = Cingogo
Nanggeuy Gado = Diuk Biasa Ngan Leungeun Sabeulah Dipake Nanggeuy Gado, Biasana Keur
Ngalamun Atawa Bararingng Pipikiran
Nalika = Hiji Mangsa / Ketika
Narabas = Leumpang Di Nu Bala Atawa Din U Remet Kalawan Teu Midul Cucuk, Jsb.
Nékér = Leumpang Di Tempat Nu Nanjak Pisan (Netek)
Nelenden = Leumpang Budak, Anca, Pikalucueun
Ngabadaus = Leumpang Semu Gancang, Teu Luak Lieuk
Ngabaheuhay = Diuk Nyanghunjar Bari Suku Direnggangkeun, Biasana Lantaran Cape
Ngabéngbéos/ Mengpéos = Leumpang Teu Luak Lieuk, Biasana Lantaran Aya Kakeuheul, Kateusugema, Jste.
Ngabring = Leumpang Babarengan (Lobaan)
Ngabrul = Kaluar Atawa Indit Babarengan
Ngaburudul = Kaluar Lobaan Ti Tempat
Ngadaligdeug/ Dalugdag-Daligdeug = Leumpang Kawas Nu Mabok, Kawas Nu Rek Titotolonjong, Jarugjag-Jarigjeug
Ngadédod = (Awewe) Nu Leumpang Anca, Sarta Biritna Ka Kenca Ka Katuhu
Ngadigdig = Leumpang Gancang Sarta Segut
Ngadigleu = Leumpang Kendor, Semu Bareurat Ngalengkah
Ngadudud = Leumpang Gancang Teu Luak-Lieuk
Ngagandeuang = Leumpang Bari Dada Ajeg, Bari Keupat Laun
Ngagéang =Leumpang Semu Egang
Ngageblay = Leumpang Awewe, Anca, Bari Keupat Laun, Geblay-Geblay
Ngageblig = Leumpang Bari Neundeut-Neundeutkeun Suku Tepi Kadenge Sora Blig, Blig, Blig, Sabalikna Tina Keketeyepan.
Ngagéboy = Leumpang Awewe Nu Rada Lintuh, Awakna Semu Leuleus
Ngagégag = Leumpang Kendor Semu Bareurat Awak
Ngageuyeunggeung = Leumpang Laun Nu Keur Gering Atawa Nu Kakara Hudang Gering
Ngagéyot/ Ngagiyet = Leumpang Awewe Bari Semu Ngobah-Ngobahkeun Bujur
Ngagidig/ Ngagedig = Leumpang Gancang Sarta Segut (Sarua Jeung Ngadigdig)
Ngagigeug = Leumpang Semu Beurat Ku Awak, Oyag Ka Kenca Ka Katuhu.
Ngagilincing = Sesebutan Nu Keur Leumpang Teu Mawa Naon-Naon
Ngagiplek = Leumpang Awewe Bari Semu Ngagutak-Gitek Bujur
Ngalageday/ Ngalegeday = Diuk Nyangsaya (Biasana Dina Korsi Males, Jste.)
Ngalanggéor = Leumpang Awewe, Biasana Nu Lenggik, Nu Alus Katempona
Ngalejeg/ Lajag-Lejeg = Leuleumpangan Dihareupeun Batur Bari Ambek
Ngalénghoy = Leumpang Alon Lantaran Cape
Ngaleut = Leumpang Babarengan (Jalma Na Leuwih Loba Tibatan Ngabring)
Ngaleyad = Leumpang Anca Diaplen
Ngantay = Sarua Jeung Ngaleut
Ngebebengkong = Diuk Lila Rada Semu Bengkung, Bari Nganggur
Ngeteyep = Leumpang Laun (Biasana Nu Keur Ngintip) Sieun Kadenge/ Katempo Ku Batur
Ngeungkeuy = Saharti Jeung Ngaleut
Ngijih = Usum Hujan
Ngiciprit = Leumpang Keur Waktu Hujan Atawa Loba Keneh Cileuncang
Ngincid = Leumpang Gancang Sorangan
Ngingkig = Leumpang Ganjang Teu Luak-Lieuk
Ngungkug = Leumpang Gancang Teu Luak-Lieuk
Niliktik = Leumpang Budak Nu Kakara Bias Leumpang Gancang, Titiliktikan Ka Ditu Ka Dieu
Nogéncang = Salah / Henteu Pas / Bengkok
Nolog = Lempang Talag-Tolog (Lantaran Teu Awas) Di Nu Poek
Noyod = Leumpang Nurutkeun Karep Sorangan, Teu Malire Ka Nu Nyaram
Nyanghunjar = Diuk Bari Ngalonjorkeun Suku Sabeulah
Nyangsaya = Diuk Bari Nyarandekeun Awak Kana Tempat Nu Disarandean
Nyarawedi = Tukang Ngagosok Permata
Nyelenceng = Leumpang Gancang Sosoranganan, Miheulaan Batur
Nyerenteng/ Nyirinting = Leumpang Semu Lumpat Nyampeurkeun Batur (Bari Ambek)
Nyuprih = Neangan

Ocon = Heureuy
Olohok = Bengong
Olok = Hambur
Openan = Usil / Iseng
Ontrog = Didatangan Bari Ambek
Otokowo = Cicing Wae Dina Hiji Tempat Atawa Pagawean Teu Daek Liar
Owah = Robah / Gelo
Owel = Lebar / Pedit

Padaringan = Wadah Beas
Pancén = Tugas
Palias = Cadu / Embung Pisan
Pahatu = Piatu, Pahatu Lalis = Yatim Piatu
Pajaratan = Kuburan
Pajeng = Payung Atawa Payu (Dagang)
Pakacar = Bujang, Juru Laden
Pakeun / Pikeun = Kanggo / Supaya / Jadi Sabab; Dianggo Kumaha Kalimahna
Pakéwuh = Kariweuhan; Bancang Pakéwuh = Bencana / Cocoba / Dodoja
Palatuk = Iber Anu Tumpak Kuda Saheulaeun Pangagung
Palédang = Tukang Nyieun Parabot Tina Tembaga
Palika = Tukang Teuleum (Ngala Lauk)
Paliré = Tingali / Perhatikeun
Paluruh = Pilari / Teangan
Pamatang = Tukang Moro (Nu Sok Ngagunakeun Tumbak)
Pamayang = Tukang Ngala Lauk Di Laut
Pameunteu = Raray / Wajah
Pancar = Tangkal Awi Nu Geus Garing (Sok Dipake Suluh)
Panday = Tukang Nyieun Parabot Tina Beusi
Panékér = Bantu Paragi Nyieun Seuneu
Paneresan = Tukang Nyadap
Pangpung = Bagian Dina Tangkal Kai, Dahan, Nu Paeh/ Garing
Paninggaran = Tukang Moro
Papastén = Takdir
Pasalia = Beda / Teu Sarua
Pasanggiri = Lomba
Patulayah = Balatak / Berserakan
Pawon = Dapur
Piroséa = Perhatikeun Neken Kana Ngurus
Pituin = Asli
Pohara = Loba
Petét = Bibit Tutuwuhan Nu Leutik Keneh, Nu Jadi Sorangan Atawa Beunang Ngahaja Melak
Pinton = Nu Di Lalajoan / Tayang
Pipir = Sisi Imah
Purunyus = Cengos Ka Awewe Cunihin Nu Pikasebeleun / Genit Banget

Raksukan = Acuk/Baju
Ramisak = Berlinang Air Mata
Ranca = Rawa
Rancatan = Awi Paranti Naggung
Rarampéolan = Leumpang Semu Leuleus (Nu Keur Mabok, Jste.)
Rawuh = Sareng
Rayungan = Teu Boga Pamadegan
Rébo = Riweuh Ku Babawaan / Sagala Di Bawa
Régol = Kampung Nu Pernahna Aya Sabudeuren Gedong Kabupatén Beulah Tukang.
Reuma = Tanah Darat Urut Huma Anu Keur Direureuhkeun Lantaran Geus Teu Subur Deui
Rempan = Inggis / Paur
Reueus = Resep
Rincug = Leumpang Teu Bener Lantaran Nyeri Dampal Suku, Atawa Leumpang Di Nu Bala Sieun Kacugak Lantaran Teu Make Sandal/ Sapatu
Ropéa = Benerkeun / Koreksi
Ruhay = Bara/Dapuran Seuneu
Rumingkang = Ngalalana / Ngalakonan Kaayaan
Ruyung / Bogor = Bagian Anu Teuas Dina Tangkal Kawung

Sabataé = Boga Waktu Luang / Santai
Sagara = Laut / Samudra
Sampalan = Tegal Tengah Leuweung Tempat Nyatuan Sato Jarah
Samporét = Meped / Saeutik
Saksén = Saksi
Sanajan = Walaupun
Sangkan = Supaya / Supados
Sarati = Tukang Ngusir Gajah
Sawala = Musawarah / Rundingan
Sédong = Angkrong Di Sisi Walungan Di Jero Leuwi.
Sémah = Tamu
Sésélékét = Leumpang Di Antara Jelema Loba
Seselendep = Sarua Jeung Seseleket
Sidéngdang = Diuk Bari Suku Duanana Dirumbaykeun (Biasana Diuk Di Imah Panggung Nu Aya Kolongan); Lamun Suku Duanana Diayun-Ayun, Disebutna Ucang-Ucangan; Lamun Suku Nu Diayun-Ayunna Bari Didiukan Budak, Disebutna Ucangangge (Sarupa Kaulinan)
Sideuha = Diuk Emok Atawa Sila Bari Leungeun Sabeulah Dipake Nulak Awak
Sila = Diuk Bari Nikelkeun Suku Duanana Handapeun Pingping Nu Didengkakkeun
Sila Andekak = Sila Semu Rubak, Biasana Bari Nyanghareupan Kadaharan
Sila Ipis = Sila Rubak, Tuur Anggang Pisan Tepi Ka Jebrag
Sila Mando = Sila Bari Leungeun Duanana Aya Di Anatar Dua Suku Nu Ditumpangkeun, Awak Biasana Semu Doyong Ka Hareup
Sila Tumpang = Sila Bari Dampal Suku Duanana Numpang Dina Pingping Keca Katuhu
Sila Tutug = Suku Nu Sabeulah Sila, Sedeng Nu Sabeulah Deui Ditutugkeun
Silih = Saling
Singkang = Leumpang Semu Jegar Lantaran Sukuna (Ti Lebah Tuur Ka Handap) Semu Kaluar, Sabalikna Tina Kepoh)
Siloka = Ngandung Harti Lain / Ibarat
Simbeuh = Cepretan Cai
Singer = Hade Gawe Bari Hideng
Siram = Ibak / Mandi
Sirung = Pidahaneun Atawa Pitangkaleun Nu Kakara Jadi, Melentis
Somang = Jurang Anu Gurawés Sarta Jero.
Songsong = Paranti Ngahurungkeun Hawu
Sosi = Konci/Tulak
Sologoto = Ceroboh
Sulaya = Salah / Nyalahan / Jalir
Supata = Sumpah

Takoah = Kupat Tahu
Tagog = Wujud / Tingkah
Talatah = Pesen / Pang Bejakeung
Taluntik = Teliti
Tandang = Tampil
Tanginas = Hudang / Datang Leuwih Awal
Tanwandé = Pasti
Taraju = Bahu / Taktak Duanana
Tarekah = Usaha / Cara
Tawis = Tanda
Tepas = Teras/Beranda
Tipar = Pihumaeun Méméh Disasap Atawa Dipacul.
Tonggoh = Tempat Anu Leuwih Luhur Ti Batan Tempat Urang Cicing.
Toloheor = Mata Karanjang, Bogoh Ka Unggal Awewe, Bangor Ka Awewe
Tonggoy = Lumping Teu Luak Lieuk, Bari Tungkul, Teu Mirosea Ka Nu Ngageroan
Totolonjongan = Leumpang Kawas Nu Rek Tijongjolong
Tunggul = Bagian Tangkal Sesa Nuar
Turugtug, Nurugtug = Leumpang Gancang Di Nu Mudun
Tutugan = Suku Gunung, Bagian Gunung Beulah Handap
Tuturubun = Leumpang Turun Rurusuhan, Buru-Buru
Tunggara = Sangsara / Sedih / Merana

Udar = Buka
Uduh = Babari Ruksak
Udur = Gering
Ulem = Ondang / Undang
Unggah = Naek
Unggal = Tiap-Tiap
Usik = Gerak / Waktu
Ulubiung = Ngiluan / Partisipasi
Ulukutek = 1. Gaul Di Hiji Tempat Nu Angger Atawa 2. Sabangsa Dahareun

Waas = Ngabayangkeun Hiji Kaayaan Nu Kacida Endah / Goreng
Walagri = Sehat / Jagjag
Walatra = Jelas / Nyaan Bukti
Walungan / Wahangan = Sungai
Wanci = Waktu
Wanoja = Mojang / Gadis
Wawaran = Pengumuman
Wanoh = Wawuh
Wegah = Hoream
Wentar = Nelah; Kawentar = Katelah / Terkenal
Wewengkon = Tempat / Wilayah / Widang
Widi = Ijin
Wirang = Era
Wiwaha = Pertimbangan / Wawasan
Wuwung = Suhunan Imah

Yaktos = Nyaan / Leres / Yakin
Yen = Bahwa / Nyaeta
Yuswa = Umur / Usia

NGARAN ANAK SASATOAN

1). Anak anjing = kirik
2). Anak bandeng = nener
3). Anak buaya = bocokok
4). Anak bogo = cingok
5). Anak entog = titit
6). Anak gajah = menel
7). Anak japati = piyik
8). Anak keuyeup = bonceret
9). Anak kukupu = hileud
10). Anak lele = nanahaon
11). Anak lubang = leungli
12). Anak monyet = begog
13). Anak sapi = pedet
14). Anak bagong = begu
15). Anak banteng = bangkanang
16). Anak belut = kuntit
17). Anak deleg = boncel
18). Anak embe = ceme
19). Anak hayam = ciak
20). Anak kancra = badak
21). Anak kuda = belo
22). Anak lauk = burayak
23). Anak maung = juag
24). Anak munding = eneng
25). Anak reungit = utek-utek
26). Anak ucing = bilatung

KECAP SESEBATAN BILANGAN :

1). Kecap Sesebutan Bilangan :

Salosin = dua belas (12)
Sakodi = dua puluh (20)
Salikur = dua puluh hiji (21)
Dua likur = dua puluh dua (22)
Salawe = dua puluh lima (25)
Saraju = opat puluh (40)
Sawidak = genep puluh (60)
Sagros = saratus opat puluh opat (144)
Salaksa = sapuluh rebu (10.000)
Saketi = saratus rebu (100.000)
Sayuta = sajuta (1.000.000)

2). Kecap Sesebutan Bilangan anu Dilarapkeun Kana Barang Tangu :

Ambekan = Sademi
Awi = Sabebek, saleunjeur, sadapur
Bako = Salempeng
Bangsal = sacangi (sasiki)
Bawang = sasihung
Beas = sacanggeum
Bilik = sailah
Boeh = sarirang
Cai = sakeclak
Cangkir = satangkep
Cau = sasikat
Daun = saponggol, sakompet
Eurih = sajalon
Gula Kawung = sabebek, sagandu
Hayam = sajodo
Injuk = sakakab
Jahe = sarempang
Jambe = samanggar
Japati = sajodo
Kalapa = sahulu, samanggar
Kaso = sadapur, saluwuk
Kertas = salambar
Koneng = sasolor
Munding = sarakit
Muncang = sadampa
Nangka = sacamplung
Pakean = sapangadeg
Papan = salambar
Pare = saranggeuy
Peuteuy = sapapan, sahanggor, saempong
Salak = samanggar
Samak = saheulay
Samping = sakodi
Sangu = sapiring, sabakut
Sawah = sakotak
Suluh = sahurun
Tambang/Tali = sabatekan
Uyah = sahuntu, sagandu, sabata.

Iklan

Written by romypradhanaarya

Mei 12, 2011 at 10:49 am

Ditulis dalam Uncategorized

Penghitungan Dana Alokasi Umum

leave a comment »

1.       Penghitungan Dana Alokasi Umum Menurut UU No. 33 Tahun 2004

RUMUS :              DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

 • Celah Fiskal adalah:

Celah Fiskal = Bobot Celah Fiskal x DAU seluruh kab/kota

DAU seluruh kabupaten/kota = 90% x (26% x Pendapatan Dalam Negeri Netto)

Bobot celah fiskal daerah = celah fiskal daerah/total celah fiskal seluruh kab/kota

Celah fiskal daerah = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal

Kebutuhan fiskal = total belanja daerah rata-rata x [(bobot x indeks jumlah penduduk) + (bobot x indeks luas wilayah) + (bobot x indeks kemahalan konstruksi) + (bobot x indeks pembangunan manusia) + (bobot x indeks PDRB perkapita)]

Kapasitas fiskal = Pendapatan asli daerah + dana bagi hasil

 • Alokasi dasar adalah:

Alokasi dasar = gaji PNSD termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ke-13 dan gaji CPNSD

 • Ketentuan:

Jika celah fiskal > 0, maka: DAU = Alokasi dasar + celah fiskal

Jika celah fiskal = 0, maka: DAU = Alokasi dasar

Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya negatif lebih kecil dari alokasi dasar, maka: DAU = Alokasi dasar

Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya sama atau lebih besar dari alokasi dasar, maka: DAU = 0

 1. 2.       Realisasi DAU Kota Surabaya
Tahun 2006 2007 2008 2009
DAU Surabaya 453,753,000,000 639,590,000,000 713,590,304,000 765,885,571,000

Dana Alokasi Umum (DAU) murni Kota Surabaya Tahun 2009 sebesar Rp. 765.885.571.000,- sedangkan realisasi gaji pegawai sampai dengan bulan Desember 2009 sebesar Rp. 802.603.360.950 sehingga selisih DAU dikurangi kebutuhan gaji pegawai sebesar Rp. -36.717.789.590. atau masih ada kekurangan untuk membayar gaji pegawai sebesar Rp 36.717.789.590. Padahal menurut penghitungan, DAU harus memenuhi alokasi dasar (kebutuhan gaji PNS dan gaji CPNS) Kota Surabaya. Pada tahun 2010, jumlah DAU akan turun menjadi Rp. 625 milyar sehingga selisih DAU dengan belanja gaji PNS akan semakin besar.

 1. 3.       Prinsip Dasar Alokasi DAU
 2. Kecukupan.

Sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kkepada daerah. Dalam hal ini dikaitkan dengan beban fungsi. Dukungan DAU diperlukan untuk mendukung belanja ideal pemerintah Kota Surabaya yang sangat besar.

 1. Relevansi dengan tujuan

Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari :

–          Beban fungsi yang dijalankan

–          Hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai antara lain: stimulasi ekonomi derah, peningkatan demokrasi, keadilan/pemerataan, dan kemampuan daerah dalam melayani masyarakat. Dalam kaitannya dengan melayani masyarakat, pemerintah Kota Surabaya membutuhkan dana yang cukup besar untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur bagi seluruh warga Kota Surabaya. Dengan demikian masih membutuhkan jumlah Dau yang besar untuk mendukung program pemerintah Kota Surabaya untuk masalah pendidikan dan kesehatan serta penyediaan infrastruktur kota.

–          Alokasi DAU mampu mengurangi dampak negatif yang dihadapi Kota Surabaya yang ditimbulkan dari pengaruh negatif daerah di sekitar Surabaya. Misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengurangi kemacetan di ruas-ruas jalan di Surabaya karena aktivitas masyarakat di sekitar Surabaya yang menuju dan keluar dari Surabaya.

–          DAU menyumbang pada stimulasi ekonomi daerah lewat efeknya terhadap perbaikan efisiensi produksi. Jika jumlah DAU sudah tidak mencukupi untuk belanja pegawai, maka kemampuan pemerintah Kota Surabaya untuk investasi input produksi yang lebih optimal akan berkurang.

 1. Keadilan

Umumnya orang berpendapat DAU harus bertujuan untuk meratakan pendapatan antar daerah (dalam pengertian nominal ataupun perkapita). Tujuan pemerataan pendapatan antar daerah hanya baik untuk dipakai sebagai referensi ideal tapi bukan tujuan yang bisa dicapai secara fungsional. Bila transfer DAU ditujukan langsung untuk menyamakan pendapatan perkapita, maka implikasinya adalah bahwa desain transfer DAU harus mengacu pada perbedaan dalam tingkat pendapatan antar daerah. Maksudnya, daerah yang berpendapatan tinggi harus diberikan sedikit dana sementara daerah yang berpendapatan rendah harus diberikan dana yang lebih besar. Bila hal ini yang dilakukan berarti pemerintah pusat mem-penalti daerah yang berpendapatan tinggi dan memberi insentif agar daerah tetap “tertinggal”. Struktur insentif seperti ini memiliki dampak negatif terhadap stimulasi pembangunan daerah. Sehingga, alokasi yang ditujukan langsung untuk memeratakan pendapatan perkapita akan berpotensi mempenalti daerah-daerah yang telah berupaya keras untuk meningkatkan PAD-nya seperti Kota Surabaya yang telah berusaha keras untuk meningkatkan PAD-nya dengan sangat serius namun justru DAU-nya dikurangi yang justru dapat melemahkan usaha meningkatkan PAD. Padahal, kesenjangan pendapatan intra Surabaya (kesenjangan pendapatan di dalam wilayah Surabaya itu sendiri) juga penting untuk diselesaikan.

 1. Objektivitas dan transparansi

Sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum.

 1. 4.       Rumus Kapasitas Fiskal menurut Permenkeu No 174/PMK.07/2009 Tentang Peta Kapasitas Daerah

Kapasitas Fiskal = [(Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Lain2 Pendapatan yang sah) – Belanja Pegawai] / Jumlah Penduduk Miskin

Written by romypradhanaarya

Mei 12, 2011 at 10:22 am

Ditulis dalam Uncategorized

PD Rumah Potong Hewan Surabaya

leave a comment »

PD Rumah Potong Hewan Surabaya

 • Tinjauan pasar :

–          Kebutuhan rata-rata daging nasional sekitar 5 kg perkapita  pertahun (menurut Indoneisan Veterinary Association). Jika penduduk kota surabaya tahun 2008 sebanyak 2,9 juta orang maka kebutuhan selama setahun diperkirakan 14.500 ton pertahun atau sekitar 58.000 ekor sapi pertahun. Rata-rata sapi yang dipotong oleh PD RPH sebanyak 200-300 ekor perhari atau lebih dari 72.000 ekor pertahun.

–          Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun pasti diikuti kenaikan kebutuhan konsumsi daging setiap tahun. Selain kenaikan jumlah penduduk juga ada kenaikan pendapatan / kesejahteraan masyarakat dan perubahan gaya hidup / budaya yang membuat konsumsi daging meningkat.

 • Tugas Pokok dan Fungsi RPH :

1.    Menyediakan jasa pemotongan hewan dan penyediaan daging yang memenuhi syarat-syarat dan hasil-hasil lain dari hewan yang dipotong serta mengusahakan pengangkutan bagi penduduk di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

2.    Melakukan usaha dibidang :

a.       Pengelolaan Rumah Potong Hewan ( R. P .H );

b.       Penyediaan dan penampungan ternak potong;

c.       Pemotongan hewan ternak yang memenuhi syarat kesehatan masyarakat veterinair;

d.       Penyediaan tempat penyimpanan daging;

e.       Pendistribusian,pengangkutan dan pemasaran daging serta hasil ikutannya;

f.        Usaha lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan Daerah.

Dasar Hukum :

SK Walikota Kepala Daerah Tk. II Surabaya Nomor 245 tahun 1992 tanggal 15 Oktober 1992

 • Jasa pelayanan PD RPH :

– Pemotongan hewan ternak yang memenuhi syarat kesehatan masyarakat veterinir

– Penyediaan dan penampungan ternak potong

– Penyediaan tempat penyimpanan daging

– Penyediaan ternak Qurban setiap tahun,  mulai tahun 1997

– Pendistribusian pengangkutan dan pemasaran daging serta hasil ikutannya

– Pengembangan Usaha yang terdiri dari produksi Pentol Bakso, Abon Sapi, Penggilingan daging dan penyediaan bahannya, penjualan daging sehat, segar & higienis serta halal, serta jasa telekomunikasi. Yang semuanya berjalan mulai tahun 1999

– Pembangunan IPAL kerjasama dengan LIPI mulai tahun 2000

– Penertiban KTM mulai tahun 2003

 • Tarif Retribusi pemotongan hewan di PD RPH :

Tarif Potongan Sapi Rp.20.000/ekor

Tarif Potongan Babi Rp.27.500/ekor

Tarif Potongan Kambing Rp.2.000/ekor

Written by romypradhanaarya

Mei 12, 2011 at 10:12 am

Ditulis dalam Uncategorized

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2011

leave a comment »

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2011

 • Perekonomian Jawa Timur triwulan I-2011 tumbuh 6,99% dibandingkan triwulan I-2010.
 • Nilai PDRB Jawa Timur Triwulan I Tahun 2011 menurut harga berlaku sebesar Rp. 209,92 Triliun dan menurut harga konstan 2000 sebesar Rp. 88,72 triliun.
 • Pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2011 terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 19,92%, diikuti oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,34%, dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,24%.
 • Struktur ekonomi Jawa Timur yang terbesar adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 28,98%, diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 26,58%, dan Sektor Pertanian sebesar 19,08%. Jumlah ketiga sektor tersebut memberi kontribusi perekonomian Jawa Timur sebesar 74,63% sedangkan enam sektor lain memberi kontribusi sebesar 25,37%.
 • Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didukung oleh pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 27,20%, diikuti konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 12,35%, pertumbuhan ekspor sebesar 12,13%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 9,96%.
 • Dari sisi penggunaan, struktur ekonomi Jawa Timur didominasi oleh pengeluaran rumah tangga dan ekspor masing-masing memberi kontribusi sebesar 69,85% dan 49,82%.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2011

 • Perekonomian Indonesia triwulan I-2011 tumbuh 6,5% dibandingkan triwulan I-2010.
 • Nilai PDRB Indonesia Triwulan I Tahun 2011 menurut harga berlaku sebesar Rp. 1.732,3 Triliun dan menurut harga konstan 2000 sebesar Rp. 594,0 triliun.
 • Pertumbuhan tertinggi pada triwulan I-2011 terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 13,8%, diikuti dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 7,9%, Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan sebesar 7,3%.
 • Struktur ekonomi Indonesia yang terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 24,1%, diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 15,6% dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 13,7%. Jumlah ketiga sektor tersebut memberi kontribusi perekonomian Indonesia sebesar 53,4% sedangkan enam sektor lain memberi kontribusi sebesar 46,6%.
 • Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh pertumbuhan ekspor sebesar 12,3%, diikuti pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,3% dan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,5%.
 • Dari sisi penggunaan, struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto masing-masing memberi kontribusi sebesar 55,7% dan 31,3%.
 • Struktur perekonomian Indonesia dilihat secara spasial pada triwulan I-2011 didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Provinsi di Pulau Jawa memberi kontribusi sebesar 57,9% pada PDB Indonesia, diikuti oleh provinsi di Pulau Sumatera memberi kontribusi sebesar 23,5

PDRB Jawa Timur

Produk Domestik Regional Bruto Triwulanan Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011

(Juta Rupiah)

No

SEKTOR/SUB SEKTOR

2011**

ADHB

ADHK

I.

PERTANIAN

40.052.873,71

15.553.733,69

1.1. Tanaman Bahan Makanan

26.051.174,04

10.298.819,95

1.2. Tanaman Perkebunan

3.295.200,10

1.396.549,35

1.3. Peternakan

6.149.814,01

2.099.249,37

1.4. Kehutanan

726.196,48

188.939,98

1.5. Perikanan

3.830.489,10

1.570.175,03

II.  

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

4.307.552,06

1.802.122,49

2.1. Pertambangan Migas

812.787,87

393.544,70

2.2. Pertambangan Non Migas

445.934,92

176.991,31

2.3. Penggalian

3.048.829,27

1.231.586,48

III.  

INDUSTRI PENGOLAHAN

55.785.999,86

21.820.354,96

3.1. Makanan, Minuman & Tembakau

31.512.483,01

11.984.074,34

3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

1.855.945,11

649.038,52

3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya

1.735.737,56

431.826,00

3.4. Kertas & Barang Cetakan

7.857.692,39

3.929.769,69

3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet

4.638.911,37

2.118.679,06

3.6. Semen & Barang Galian Non Logam

1.888.070,08

617.111,15

3.7. Logam Dasar Besi & Baja

3.014.661,41

861.447,51

3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya

2.097.464,06

699.264,24

3.9. Barang Lainnya

1.185.034,86

529.144,45

IV.  

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

3.021.404,64

1.174.790,44

4.1. Listrik

1.588.694,08

845.261,36

4.2. Gas Kota

1.233.825,17

251.825,21

4.3. Air Bersih

198.885,39

77.703,87

V.    

KONSTRUKSI

8.665.826,50

2.626.382,09

VI.   

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

60.824.534,16

27.085.226,35

6.1. Perdagangan

48.190.433,13

21.989.401,53

6.2. H o t e l

1.011.217,01

790.303,48

6.3. Restoran

11.622.884,03

4.305.521,34

VII.  

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

11.338.414,47

6.546.138,60

7.1. Angkutan

6.900.848,29

3.188.238,15

     1. Angkutan Rel

103.725,98

41.136,13

     2. Angkutan Jalan Raya

2.498.022,11

991.463,53

     3. Angkutan Laut

549.587,96

218.825,96

     4. Angkutan Penyebrangan

35.728,92

13.274,58

     5. Angkutan Udara

1.155.368,10

664.184,06

     6. Jasa Penunjang Angkutan

2.558.415,22

1.259.353,90

7.2. Komunikasi

4.437.566,18

3.357.900,45

     1. Pos Dan Telekomunikasi

     2. Jasa Penunjang Komunikasi

VIII.

KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN

10.148.276,02

4.785.172,61

8.1. B  a  n  k

2.138.698,26

1.256.926,56

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

1.871.199,60

647.131,31

8.3. Jasa Penunjang Keuangan

8.4. Sewa Bangunan

3.735.441,60

1.794.565,34

8.5. Jasa Perusahaan

2.402.936,56

1.086.549,38

IX.   

JASA – JASA

15.771.216,20

7.330.216,06

9.1. Pemerintahan Umum

6.310.391,04

2.047.811,00

9.2. Swasta

9.460.825,16

5.282.405,06

     1. Jasa Sosial Kemasyarakatan

1.895.616,75

615.154,40

     2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan

514.295,91

291.959,78

     3. Jasa Perorangan Dan RT

7.050.912,51

4.375.290,88

 

    TOTAL PDRB SURABAYA

209.916.097,64

88.724.137,29

** angka sementara

 

 

Distribusi Prosentase PDRB Jawa Timur Triwulan I Tahun 2011  Menurut Sektor

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000

(%)

No

SEKTOR/SUB SEKTOR

2011**

ADHB

ADHK

I.

PERTANIAN

19,08

17,53

1.1. Tanaman Bahan Makanan

12,41

11,61

1.2. Tanaman Perkebunan

1,57

1,57

1.3. Peternakan

2,93

2,37

1.4. Kehutanan

0,35

0,21

1.5. Perikanan

1,82

1,77

II.  

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

2,05

2,03

2.1. Pertambangan Migas

0,39

0,44

2.2. Pertambangan Non Migas

0,21

0,20

2.3. Penggalian

1,45

1,39

III.  

INDUSTRI PENGOLAHAN

26,58

24,59

3.1. Makanan, Minuman & Tembakau

15,01

13,51

3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

0,88

0,73

3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya

0,83

0,49

3.4. Kertas & Barang Cetakan

3,74

4,43

3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet

2,21

2,39

3.6. Semen & Barang Galian Non Logam

0,90

0,70

3.7. Logam Dasar Besi & Baja

1,44

0,97

3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya

1,00

0,79

3.9. Barang Lainnya

0,56

0,60

IV.  

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

1,44

1,32

4.1. Listrik

0,76

0,95

4.2. Gas Kota

0,59

0,28

4.3. Air Bersih

0,09

0,09

V.    

KONSTRUKSI

4,13

2,96

VI.   

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

28,98

30,53

6.1. Perdagangan

22,96

24,78

6.2. H o t e l

0,48

0,89

6.3. Restoran

5,54

4,85

VII.  

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

5,40

7,38

7.1. Angkutan

3,29

3,59

     1. Angkutan Rel

0,05

0,05

     2. Angkutan Jalan Raya

1,19

1,12

     3. Angkutan Laut

0,26

0,25

     4. Angkutan Penyebrangan

0,02

0,01

     5. Angkutan Udara

0,55

0,75

     6. Jasa Penunjang Angkutan

1,22

1,42

7.2. Komunikasi

2,11

3,78

     1. Pos Dan Telekomunikasi

0,00

0,00

     2. Jasa Penunjang Komunikasi

0,00

0,00

VIII.

KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN

4,83

5,39

8.1. B  a  n  k

1,02

1,42

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

0,89

0,73

8.3. Jasa Penunjang Keuangan

0,00

0,00

8.4. Sewa Bangunan

1,78

2,02

8.5. Jasa Perusahaan

1,14

1,22

IX.   

JASA – JASA

7,51

8,26

9.1. Pemerintahan Umum

3,01

2,31

9.2. Swasta

4,51

5,95

     1. Jasa Sosial Kemasyarakatan

0,90

0,69

     2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan

0,25

0,33

     3. Jasa Perorangan Dan RT

3,36

4,93

 

    TOTAL PDRB SURABAYA

100,00

100,00

** angka sementara

 

 

Pertumbuhan Ekonomi Dari PDRB Triwulan I Menurut Sektor

Tahun 2011

(%)

No

SEKTOR/SUB SEKTOR

2011**

(y-o-y)

(q-t-q)

I.

PERTANIAN

2,82

50,45

1.1. Tanaman Bahan Makanan

1,88

128,61

1.2. Tanaman Perkebunan

3,76

-13,18

1.3. Peternakan

5,91

-11,68

1.4. Kehutanan

4,6

28,07

1.5. Perikanan

3,92

-7,62

II.  

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

10,34

-14,17

2.1. Pertambangan Migas

25,65

-15,1

2.2. Pertambangan Non Migas

12,09

1,12

2.3. Penggalian

5,98

-15,71

III.  

INDUSTRI PENGOLAHAN

5,61

-4,85

3.1. Makanan, Minuman & Tembakau

5,99

-3,57

3.2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

10,24

-9,93

3.3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya

7,19

-13,62

3.4. Kertas & Barang Cetakan

3,73

0,92

3.5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet

9,07

-4,45

3.6. Semen & Barang Galian Non Logam

3,95

-20,36

3.7. Logam Dasar Besi & Baja

6,58

-1,24

3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya

0,18

-18,12

3.9. Barang Lainnya

-0,6

-21,27

IV.  

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

7,22

-2,61

4.1. Listrik

9,72

2,21

4.2. Gas Kota

-0,43

-18,33

4.3. Air Bersih

7,43

9,54

V.    

KONSTRUKSI

7,42

-10,89

VI.   

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

8,24

-2,43

6.1. Perdagangan

7,03

-2,94

6.2. H o t e l

8,56

-1,22

6.3. Restoran

14,79

0,01

VII.  

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

19,92

-3,38

7.1. Angkutan

8,77

-6,86

     1. Angkutan Rel

23,37

-12,31

     2. Angkutan Jalan Raya

4,12

-8,78

     3. Angkutan Laut

8,36

-9,22

     4. Angkutan Penyebrangan

1,51

-5,13

     5. Angkutan Udara

17,19

-11,56

     6. Jasa Penunjang Angkutan

8,22

-1,86

7.2. Komunikasi

32,83

0,18

     1. Pos Dan Telekomunikasi

     2. Jasa Penunjang Komunikasi

VIII.

KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN

8,21

-2,28

8.1. B  a  n  k

9,93

1,44

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

14,92

1,54

8.3. Jasa Penunjang Keuangan

8.4. Sewa Bangunan

8,59

0,02

8.5. Jasa Perusahaan

2,21

-11,38

IX.   

JASA – JASA

3,89

-9,19

9.1. Pemerintahan Umum

1,41

-24,82

9.2. Swasta

4,89

-1,23

     1. Jasa Sosial Kemasyarakatan

4,53

-10,19

     2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan

13,83

-1,43

     3. Jasa Perorangan Dan RT

4,4

0,19

 

    TOTAL PDRB SURABAYA

6,99

1,95

** angka sementara

 

PDRB Jawa Timur Triwulan I-2011 Menurut Penggunaan

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000

(Juta)

No

Komponen Penggunaan

2011**

I

Atas Dasar Harga Berlaku

1

Konsumsi Rumah Tangga

   146.636.417,81

– Makanan

     83.200.288,88

– Non Makanan

     63.436.128,93

2

Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung

        1.503.396,33

3

Konsumsi Pemerintah

     14.918.931,84

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

     41.275.975,08

5

Perubahan Stok

        2.469.283,89

6

Ekspor Barang dan Jasa

   104.575.194,91

a. Luar Negeri

     53.814.688,38

b. Antar Daerah

     50.760.506,53

7

Impor Barang dan Jasa

   101.463.102,22

a. Luar Negeri

     49.714.605,39

b. Antar Daerah

     51.748.496,83

Produk Domestik Regional Bruto

   209.916.097,64

II

Atas Dasar Harga Konstan 2000

1

Konsumsi Rumah Tangga

     63.784.756,87

– Makanan

     34.581.110,49

– Non Makanan

     29.203.646,38

2

Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung

           615.421,19

3

Konsumsi Pemerintah

        5.985.144,33

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

     15.417.188,94

5

Perubahan Stok

        1.555.261,68

6

Ekspor Barang dan Jasa

     45.390.012,99

a. Luar Negeri

     21.156.143,97

b. Antar Daerah

     24.233.869,02

7

Impor Barang dan Jasa

     44.023.648,72

a. Luar Negeri

     18.885.993,31

b. Antar Daerah

     25.137.655,41

Produk Domestik Regional Bruto

     88.724.137,29

Keterangan :

**) angka sementara

 

Distribusi PDRB Jawa Timur Triwulan I-2011 Menurut Penggunaan

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000

(%)

No

Komponen Penggunaan

2011**

I

Atas Dasar Harga Berlaku

1

Konsumsi Rumah Tangga

                      69,85

– Makanan

                      39,64

– Non Makanan

                      30,22

2

Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung

                        0,72

3

Konsumsi Pemerintah

                        7,11

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

                      19,66

5

Perubahan Stok

                        1,18

6

Ekspor Barang dan Jasa

                      49,82

a. Luar Negeri

                      25,64

b. Antar Daerah

                      24,18

7

Impor Barang dan Jasa

                      48,34

a. Luar Negeri

                      23,68

b. Antar Daerah

                      24,65

Produk Domestik Regional Bruto

                    100,00

II

Atas Dasar Harga Konstan 2000

1

Konsumsi Rumah Tangga

                      71,89

– Makanan

                      38,98

– Non Makanan

                      32,92

2

Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung

                        0,69

3

Konsumsi Pemerintah

                        6,75

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

                      17,38

5

Perubahan Stok

                        1,75

6

Ekspor Barang dan Jasa

                      51,16

a. Luar Negeri

                      23,84

b. Antar Daerah

                      27,31

7

Impor Barang dan Jasa

                      49,62

a. Luar Negeri

                      21,29

b. Antar Daerah

                      28,33

Produk Domestik Regional Bruto

                    100,00

Keterangan :

**) angka sementara

 

Pertumbuhan Ekonomi Dari PDRB Jawa Timur Triwulan I-2011

Menurut Penggunaan

(%)

No

Komponen Penggunaan

2011**

I

Atas Dasar Harga Berlaku

1

Konsumsi Rumah Tangga

                        9,96

– Makanan

                        7,23

– Non Makanan

                      13,38

2

Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung

                      12,35

3

Konsumsi Pemerintah

                      27,20

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

                        5,03

5

Perubahan Stok

                    (69,44)

6

Ekspor Barang dan Jasa

                      12,13

a. Luar Negeri

                      10,99

b. Antar Daerah

                      13,15

7

Impor Barang dan Jasa

                        8,48

a. Luar Negeri

                        3,29

b. Antar Daerah

                      12,74

Produk Domestik Regional Bruto

                        6,99

II

Atas Dasar Harga Konstan 2000

1

Konsumsi Rumah Tangga

                        0,03

– Makanan

                        0,02

– Non Makanan

                        0,05

2

Kons Lbg Swasta Tdk Mencari Untung

                        6,47

3

Konsumsi Pemerintah

                    (31,57)

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

                      (2,38)

5

Perubahan Stok

                1.307,77

6

Ekspor Barang dan Jasa

                      10,43

a. Luar Negeri

                      (0,41)

b. Antar Daerah

                      22,01

7

Impor Barang dan Jasa

                        2,22

a. Luar Negeri

                      (0,67)

b. Antar Daerah

                        4,50

Produk Domestik Regional Bruto

                        1,95

Keterangan :

**) angka sementara

Sumber : BPS

PDB Indonesia

PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2011

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000

(triliun rupiah)

Lapangan Usaha

Triw I-2011

Harga Berlaku

Harga Konstan 2000

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,dan Perikanan

270,4

78,6

2. Pertambangan dan Penggalian

203,5

47,0

3. Industri Pengolahan

417,6

151,3

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

13,2

4,5

5. Konstruksi

173,5

37,8

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

236,7

103,2

7. Pengangkutan dan Komunikasi

114,5

57,7

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

128,3

57,9

9. Jasa-jasa

174,6

56,0

PDB

1.732,3

594,0

PDB TANPA MIGAS

1.593,3

559,3

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha

(persen)

Lapangan Usaha

Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan IV-2010 (q-to-q)

Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan I-2010 (y-on-y)

Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2011 (y-on-y)

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,dan Perikanan

18,1

3,4

0,5

2. Pertambangan dan Penggalian

-2,0

4,6

0,4

3. Industri Pengolahan

-1,2

5,0

1,3

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

-1,9

4,2

0,0

5. Konstruksi

-3,6

5,3

0,3

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

-0,2

7,9

1,3

7. Pengangkutan dan Komunikasi

-0,1

13,8

1,3

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

2,7

7,3

0,7

9. Jasa-jasa

-0,4

7,0

0,7

PDB

1,5

6,5

6,5

PDB TANPA MIGAS

1,7

6,9

Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha

Triwulan I-2011

(persen)

Lapangan Usaha

Triw I-2011

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,dan Perikanan

15,6

2. Pertambangan dan Penggalian

11,7

3. Industri Pengolahan

24,1

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,8

5. Konstruksi

10,0

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

13,7

7. Pengangkutan dan Komunikasi

6,6

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan

7,4

9. Jasa-jasa

10,1

PDB

100,0

PDB TANPA MIGAS

92,0

PDB Menurut Penggunaan Triwulan I-2011

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000

(triliun rupiah)

Jenis Penggunaan

Triw I-2011

Harga Berlaku

Harga Konstan 2000

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

964,4

334,6

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

118,3

36,3

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

543,0

140,5

4. a. Perubahan Inventori

15,3

5,7

b. Diskrepansi Statistik

65,7

18,6

5. Ekspor Barang dan Jasa

440,6

279,3

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

415,0

221,0

PDB

1.732,3

594,0

Laju Pertumbuhan Komponen-Komponen PDB Penggunaan Triwulan I-2011

Jenis Penggunaan

Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan IV-2010 (q-to-q)

Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan I-2010 (y-on-y)

Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2011 (y-on-y)

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

0,9

4,5

2,6

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

-46,6

3,0

0,2

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

-3,4

7,3

1,7

4. Ekspor Barang dan Jasa

-7,0

12,3

5,5

5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

-3,4

15,6

5,3

PDB

1,5

6,5

6,5

Struktur PDB Menurut Penggunaan

Triwulan I-2011

(persen)

Jenis Penggunaan

Triw I-2011

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

55,7

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

6,8

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

31,3

4. a. Perubahan Inventori

0,9

b. Diskrepansi Statistik

3,8

5. Ekspor Barang dan Jasa

25,4

6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa

23,9

PDB

100

Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2011

(persen)

Wilayah/Pulau

Triw I-2011

1. Sumatera

23,5

2. Jawa

57,9

3. Bali dan Nusa Tenggara

2,5

4. Kalimantan

9,2

5. Sulawesi

4,6

6. Maluku dan Papua

2,3

Total

100

Sumber BPS

Written by romypradhanaarya

Mei 12, 2011 at 10:08 am

Ditulis dalam Uncategorized

Pasar Modern Di Surabaya

leave a comment »

1 2 3
12. Papaya Jl. Raya Margorejo Indah Surabaya
13. Hartani Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya / Ruko Manyar Indah
Jl. Waspada Surabaya / Pasar Atum
14. Hero Jl. Arief Rachman Hakim 55 Surabaya
Jl. Klampis Jaya Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono Surabaya
Jl. Raya Mulyorejo Surabaya
Jl. Kedung Sari 16 Surabaya
Jl. Basuki Rachmad Surabaya / Plasa Tunjungan 1
Jl. Perum Taman Asri Surabaya
Jl. Dharmahusada Indah Surabaya / Galaxi Mall
Jl. HR. Mohammad Surabaya
15. Vida Jl. Mayjen Sungkono Surabaya
No. Nama Alamat
1 2 3
I. Mall / Shoping Centre
1. Plasa Tunjungan 1,2,3,4 Jl. Basuki Rachmad Surabaya
2. SOGO Jl. Embong Malang Surabaya
3. Plasa Surabaya Jl. Pemuda Surabaya
4. Hi Tech Mall Jl. Kusuma Bangsa No. 116 – 118 Surabaya
5. Pakuwon Trade Centre Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya
6. Golden City Mall Jl. KH. Wahab Siamain No. 2- 8 Surabaya
7. Maspion Square Jl. Jend. Ahmad Yani Surabaya
8. Galaxy Mall Jl. Dharmahusada Indah Surabaya
9. BJ. Junction Jl. Bubutan Surabaya
10. Tunjungan Centre Jl. Tunjungan Surabaya
11. Plasa Marina Jl. Margorejo Indah Surabaya
12. Plasa Jembatan Merah 1,2 Jl. Taman Jayeng Rono Surabaya
13. Darmo Trade Centre Jl. Stasiun Wonokromo
14. Pasar Turi Jl. Tembaan Surabaya
15. Pasar Atum Jl. Waspada Surabaya
16. Mangga Dua Centre Jl. Wonokromo Surabaya

II. Departement Store
1. Matahari Jl. Basuki Rachmad Surabaya / Plasa Tunjungan 3
Jl. Pemuda Surabaya / Plasa Surabaya
Jl. Dharmahusada Indah / Galaxy Mall
Jl. Puncak Lontar Indah Surabaya
2. Ramayana Jl. Tunjungan Surabaya / Tunjungan Centre
Jl. Taman Jayeng Rono / Plasa Jembatan Merah 1
Jl. Tembaan / Pasar Turi
Jl. Kusuma Bangsa / Hi Tech Mall
3. Darmo Factory Outlet / UFO Jl. Embong Malang Surabaya

III. Super Market / Hyper Market
1. Giant Jl. Jend. Ahmad Yani Surabaya / Maspion Square
Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya
2. Carrefour Jl. Bubutan Surabaya / BJ Junction
Jl. KH. Wahab Siamain 2-8 Surabaya / Golden City Mall
3. Hypermart Jl. Puncak Indah Lontar No. 2 Surabaya / PTC
4. Makro Jl. Margomulyo Surabaya
5. Sinar Jl. Jemursari Surabaya
Jl. Bintoro Surabaya
Jl. Sukomanunggal Jaya 33 Surabaya
6. Alfa Supermarket Jl. Jend. Achmad Yani Surabaya
Jl. Raya Rungkut Surabaya
Jl. Raya Dukuh Kupang Surabaya
7. Super Indo Jl. Raya Rungkut Harapan Surabaya
Jl. Raya Mulyorejo Surabaya
Jl. Pemuda Surabaya / Plasa Surabaya
8. Indo Grosir Jl. Raya Prapen Surabaya
9. Bilka Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya
10. Bonnet Jl. Manyar Kertoarjo Surabaya
11. Palapa Jl. Mayjen Sungkono Surabaya

IV. Mall / Plaza Yang Sedang Dibangun
1. City Of Tommorow Jl. Jend. Achmad Yani Surabaya
2. Royal Plaza Jl. Jend. Achmad Yani Surabaya
3. Carrefour Jl. Ngagel Surabaya
4. Buthan Trade Mall Jl. Bubutan Surabaya
5. ITC Jl. Gembong Surabaya
6. Kembang Jepun Trade Centre Jl. Kapas Krampung Surabaya
7. Pasar Turi Baru Jl. Dupak Surabaya

Written by romypradhanaarya

Mei 11, 2011 at 9:22 am

Ditulis dalam Uncategorized

Kabupaten Kaimana

leave a comment »

PRESENTASE  BUPATI  KAIMANA

PADA ACARA WORKSHOP FASILITASI AKSES MODAL PKBL DAN CSR BAGI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR.

Bogor, 21 Juli 2009

 

 1. Luas wilayah Kabupaten Kaimana ± 36.000 Km2 terdiri dari wilayah daratan seluas ± 18.500 Km2 dan laut  seluas ± 17.500 KM2

Panjang garis pantai Kabupaten Kaimana adalah 2.436.765 Km.

Panjang garis pantai daratan utama adalah 1776.294 km

Panjang garis pantai pulau-pulau di kaimana adalah 660.471 km

Jumlah pulau yang terdapat di wilayah administrasi Kab.Kaimana adalah 330 pulau.

( Sumber Peta : Peta dasar Bakosurtanal 1992 Hasil Analisis Citra digital proyeksi UTM ’84 Digitasi dan Layout CII Kaimana )

 

 1. Perairan Kaimana memiliki potensi  lestari (MSY) sebesar 771,55 ribu ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 617,24 ribu ton/tahun (80% MSY). Saat ini sumberdaya perikanan yang baru dimanfaatkan sekitar 40 ribu ton/tahun, sehingga diperkirakan masih memiliki peluang sekitar ± 577,24 ribu ton/thn. (DKP KMN/BRKP.2001)
 1. Dengan potensi perikanan baik perikanan pelagis maupun perikanan demersal  maka baru sekitar 80% potensi perikanan yang dimanfaatkan oleh nelayan tradisional maupun nelayan modern.
 1. Keanekaragaman hayati laut Kabupaten Kaimana antara lain :

a. Ikan Karang

perairan laut Kab.Kaimana memiliki 995 jenis ikan (sumber : Allen GR,Erdmann MV, Reef Fishes of The Bird’s Head Peninsula,West Papua Indonesia. CI, 2009 )

b. Karang

Jenis Terumbu Karang di Kabupaten Kaimana adalah 486 jenis, terdiri dari 471 jenis yang sudah teridentifikasi dan 16 jenis lainnya adalah jenis baru. (sumber : Hasil Marine Rapid Assessment Program, CI,2006 )

c. Udang Mantis

tercatat perairan Kab.Kaimana memiliki 28 jenis udang mantis/stomatopoda (sumber : Hasil Marine Rapid Assessment Program, CI,2006 )

d. biomassa ikan di perairan laut Kaimana adalah yang tertinggi di wilayah Asia Tenggara, yaitu mencapai  228 ton/km2

e. Daerah tanjung Papisol (sekitar nusa ulan dan Pulau Boronusa (teluk triton) tercatat sebagai world record, dimana di kedua tempat ini tercatat 330 dan 315 jenis ikan.

 1. Dengan luas perairan begitu besar  maka luas daerah penangkapan juga besar yang meliputi diseluruh wilayah laut Kaimana dengan penyebaran daerah penangkapan seperti pada:

–          Perairan Teluk Arguni Atas

–          Perairan Teluk Arguni Bawah

–          Perairan Buruway

–          Perairan Teluk Etna

–          Perairan Adi Jaya

–          Perairan Nusa Ulan

–          Perairan Namatota

 1. Letak kampung-kampung di Kaimana pada umumnya di pesisir pantai dan merupakan kampung Nelayan menyebabkan sebahagian besar masyarakat Kaimana tergantung pada laut dengan demikian 80% masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan.
 1. Jumlah alat tangkap berdasarkan SIUP/SIPI yang telah diterbitkan Tahun 2009 ;

JARING INSANG                       :               20 UNIT

JARING HIU                                                :                 5 UNIT

RAWAI                                          :                 6 UNIT

PENGUMPUL                             :               15 UNIT

PANCING DASAR                     :                 7 UNIT

PANCING TONDA                    :               10 UNIT

BAGAN                                         :                 4 UNIT

SERO                                             :                 8 UNIT

Sedangkan untuk alat tangkap Pukat Udang/Trawl adalah untuk kapal ukuran diatas 30 GT (SIUP/SIPI) diterbitkan oleh Dirjen Tangkap DKP Jakarta.

Selain alat-alat tersebut ada juga alat tangkap tradisional yang umumnya digunakan oleh nelayan tradisional seperti kalawai, senapan molo dan tali acu yang jumlahnya banyak dan tidak terhitung secara pasti.

 1. Jumlah Kapal penangkap ikan: 49  unit

8.  Sarana dan prasarana penunjang lainnya yang dibangun DKP Kaimana :

– Pabrik Es:     1 unit  Kapasitas 20 Ton/Hari

– Cold Storage 1 unit Kapasitas 50 Ton/Hari

– Cool Room 1 unit Kapasitas 20 Ton/Hari

– Pasar Higienes :  1 Unit

9.  Model Pengelolaan kawasan konservasi Kaimana adalah pengelolaan kolaboratif dalam unit Sekretariat Bersama yang melibatkan Pemerintah Daerah, Swasta dan NGO. Sementara ini model pengelolaan kawasan konservasi Kaimana sedang diinisiasi untuk pembentukan suatu UPTD dalam bentuk BLUD

10. Dengan begitu besar potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kaimana maka dirasa perlu untuk mempertahankan dan melestarikan potensi kekayaan alam tersebut. Salah satu cara adalah dengan mencadangkan sebahagian wilayah pesisir dan laut untuk dikonservasi atau ditata kelola secara lestari.  Model konservasi laut yang sudah dikembangkan di Kabupaten Kaimana adalah:

–    DPL/KPL adalah salah satu model pembelajaran konservasi laut dalam skala kecil di tingkat masyarakat kampung

–    KKLD adalah salah satu model pembelajaran konservasi laut dalam skala besar di tingkat daerah/kabupaten.

–    Sasi Nggama adalah proses pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokal yang mendukung proses konservasi alam laut maupun darat.

Semua wilayah konservasi laut di kelola dengan suatu model Jejaring Kawasan dimana tiap KKL yang sudah ditetapkan baik secara adat maupun legal formal dengan Perbup No.04 Tahun 2008 disesuaikan dengan peruntukan kawasan tersebut sesuai dengan PP Nomor. 60 tahun 2007 dan  Permen KP Nomor. 17 Tahun 2008

11. Luasan KKLD Kab.Kaimana adalah 597.747 Ha

12. Pemerintah Kabupaten Kaimana menyadari betul bahwa kekayaan wilayah pesisir dan laut Kaimana sangat besar dan merupakan anugerah bagi masyarakat Kaimana, sehingga untuk menjaga dan melesatrikannya serta pengamankannya maka Pemerintah Kabupaten Kaimana mengeluarkan beberapa peraturan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Surat Keputusan Bupati untuk mendukung upaya tersebut, antara lain:

– Perbup Nomor 04 tahun 2008 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaimana

– Perbup Nomor …… Tahun 2009 tentang PENGELOLAan DANA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN NON-RETRIBUSI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KAIMANA

13. Jumlah perusahaan Perikanan di Kabupaten Kaimana saat ini adalah :

a. PT.Avona Mina Lestari

Perusahaan Penangkapan,Prosesing dan Ekspor  Komoditi jenis udang dan ikan

b. PT. Ameranus bergerak dibidang budidaya Mutiara

c. PT. Raja Mina Raja ( Tahap Konstruksi Lokasi di Namufa Arawala Namatota )

d. PT. Bright Fishery International ( Rencana Investasi )

14. Jumlah produksi/nilai produksi penangkapan mulai dari Januari-Juli  2009:

– Campuran          :  10.000 kg

– Udang                  :    4000  Kg

–  Ikan                      :  50.000 kg

15. Pemasaran hasil perikanan berupa:

a. Ikan Demersal  dipasarkan Probolinggo, Pekalongan dan Jakarta

b. Mutiara dipasarkan ke Jepang,  dan Hongkong

c. Kulit Siput Mutiara dipasarkan ke Bali dan Surabaya

d. Lobster dipasarkan ke Sorong, Manado, Bali, Surabaya dan Jakarta

e. Hasil perikanan lainnya kebanyakan dipasarkan ke Timika

16. Pendapatan perkapita nelayan 500.000/hari

17. Jenis komoditi olahan perikanan, antara lain:

– Ikan Asin,

– puri kering’

– rumput laut

18. Tujuan pemasaran hasil olahan adalah: makasar, Surabaya dan Jakarta.

19. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan 9 buah.

20. Jumlah perijinan yang dikeluarkan sampai bulan Mei 2009 adalah:

– SIPI sebanyak 5 dokumen

– SIUP sebanyak 11 dokumen

– SIKPI sebanyak 10 dokumen

-TPKP sebanyak 50 dokumen

– SKA sebanyak  56 dokumen

23. Konflik nelayan yang terjadi:

–   Konflik wilayah penangkapan (terutama nelayan dari luar yang masuk ke areal penangkapan nelayan lokal)

–  Konflik penegakan peraturan; nelayan kampung (lokal) mematuhi aturan pada daerah laut yang dikonservasi sementara nelayan dari luar kampung sering melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

24. Penerapan Hukum Adat di Kaimana dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah dengan menerapkan hukum “SASI” dimana dilakukan pembatasan pengambilan untuk jenis/biota laut tertentu dalam kawasan yang terbatas dalam jangka waktu tertentu  berdasarkan kesepakatan masyarakat.

Di Kaimana mulai dikembangkan sitem  Sasi “Modern” dengan memodifikasi peraturan dan waktu tutup dan buka sasi dengan mengacu pada aspek ekologi dan biologi dari jenis/biota laut yang disasi.

25. Penerapan hukum adat dalam PP SDI adalah SDA

26. Dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya ikan keterlibatan semua unsur yang ada dalam masyarakat Kaiman sangat besar, antara lain:

–    Pembentukan kelompok masyarakat (produksi) sesuai dengan minat/mata pencaharian dan Kelompok Pemberdayaan Perempuan

–    SISWASMAS oleh Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dan Poksi (Kelompok Konservasi)

–    Peraturan Kampung tentang pengelolaan wilayah laut kampung di buat oleh Aparat Kampung yang ditetapkan melalui Bamuskam

–    Aturan SASI yang ditetapkan oleh Tokoh Adat dan diteguhkan oleh Tokoh Agama

–    Pelepasan wilayah ulayat laut untuk DPL/KKLD oleh pemilik ulayat laut di tingkat kampung

27. Permasalahan yang dihadapi yang dihadapi dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan SDI, antara lain:

–  Illegal Fishing (perikanan tanpa ijin yang sah)

– Destructive Fishing (bom dan racun serta akar bore)

– Degradasi Lingkungan dan Sumberdaya Alam (sedimentasi dan pencemaran/sampah serta penambangan pasir laut dan batu karang)

28. Isu-isu strategis dalam PP SDI adalah:

– Kerusakan Terumbu Karang

– Over Fishing

– Over Capacity (kelebihan armada dalam kawasan tertentu yang melebihi daya dukung potensi wilayah tersebut)

– HTS (Hasil Tangkap Sampingan)

– Potensi jasa lingkungan (wisata bahari/fee wisata)

– Pendapatan nelayan (berbanding terbalik dengan kekayaan laut yang dimiliki; 80% nelayan Kaimana dan 20% nelayan dari luar Kaimana yang mencari di perairan Kaimana namun hasil laut yang dinikmati keuntungannya adalah 80% oleh nelayan dari luar sedangkan hanya 20% dinikmati oleh nelayan Kaimana)

29. IUU Fishing

– Illegal Fishing                   :……………

– Unreport Fishing           :……………

– Unregulated Fishing     :……………

Written by romypradhanaarya

Mei 11, 2011 at 8:58 am

Ditulis dalam Uncategorized

Gambaran Umum Kota Surabaya

leave a comment »

Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau madura oleh jembatan Suramadu.

Secara geografis, Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 3-6 meter dpl tapi ada beberapa daerah yang tingginya 25-50 meter dpl. Luas wilayah Kota pahlawan mencapai 326,36 km2 yang dibagi menjadi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Secara astronomis terletak diantara 07009’-07021’ Lintang Selatan dan 112036’-112054’ Bujur Timur. Iklim yang ada di Kota yang namanya berasal dari kata Sura dan Buaya ini adalah iklim tropis dimana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan kemarau.

Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya adalah suku jawa, suku sunda, suku madura, dan lainnya bahkan warga asing (ekspatriat).

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan ada 31 kecamatan terdiri dari 163 kelurahan  dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun Tetangga).

Kawasan terbangun diwilayah Kota Surabaya, meliputi hampir 2/3 dari seluruh luas wilayah. Secara relatif, konsentrasi perkembangan fisik kota membujur dari kawasan utara hingga selatan kota, pada saat ini cenderung bergeser ke kawasan barat dan kawasan timur kota akibat sudah terbangunnya lahan di kawasan utara, tengah dan selatan. Secara umum perkembangan fisik kota tersebut didominasi oleh pembangunan kawasan perumahan real estate dan fasilitas perniagaan. Kawasan perumahan yang berupa kampung terkonsentrasi di area pusat kota, sedangkan perumahan real estate tersebar dikawasan barat, timur dan selatan kota. Pada beberapa lokasi sudah dibangun perumahan vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupn apartemen atau kondominium (mewah).

Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan kota. Areal tambak berada dikawasan pesisir timur dan utara. Areal untuk kegiatan jasa dan perdagangan terkonsentrasi dikawasan pusat kota dan sebagian di areal perumahan yang berkembang dikawasan barat dan timur kota. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Ruang laut Surabaya saat ini keberadaanya dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulir maupun internasional. Selain dikembangkan pula kegiatan penangkapan ikan tradisional dan wisata pantai ( Kenjeran, Rungkut dan sekitarnya).

Sementara pemanfaatan ruang wilayah pesisir, meliputi perumahan pesisir (kampung nelayan), tambak garam dan ikan, pergudangan militer, industri kapal, pelabuhan dan wisata. Pada bagian pesisir utara saat ini telah dibangun jalan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu).

Secara demografis wilayah Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2009 sebanyak 2.938.225 jiwa dengan komposisi 50,20% laki-laki dan 49,80% peremuan. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan kelompok umur/struktur usia pada tahun 2009 menunjukkan, bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 35 – 40 tahun (283.822 jiwa), selanjutnya adalah pada kelompok usia 30 – 35 tahun (283.365 jiwa) dan 25 – 30 tahun (279.688 jiwa). Selengkapnya komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Surabaya

Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2009

No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Asemrowo

19.810

18.962

38.772

2

Benowo

23.777

23.466

47.243

3

Bubutan

57.205

56.955

114.160

4

Bulak

18.414

18.201

36.615

5

Dukuh Pakis

30.545

30.007

60.552

6

Gayungan

23.237

22.901

46.138

7

Genteng

33.386

34.178

67.564

8

Gubeng

75.837

77.230

153.067

9

Gunung Anyar

24.773

24.435

49.208

10

Jambangan

22.922

22.316

45.238

11

Karang pilang

36.428

35.627

72.055

12

Kenjeran

66.067

64.513

130.580

13

Krembangan

61.755

60.805

122.560

14

Lakarsantri

25.457

25.039

50.496

15

Mulyorejo

40.516

40.842

81.358

16

Pabean Cantian

46.130

45.206

91.336

17

Pakal

21.088

20.442

41.530

18

Rungkut

49.118

48.612

97.730

19

Sambikerep

27.547

27.003

54.550

20

Sawahan

111.715

111.503

223.218

21

Semampir

97.813

96.325

194.138

22

Simokerto

50.921

51.263

102.184

23

Sukolilo

51.546

51.226

102.772

24

Sukomanunggal

49.088

48.524

97.612

25

Tambaksari

113.241

113.573

226.814

26

Tandes

47.437

46.762

94.199

27

Tegalsari

57.124

57.230

114.354

28

Tenggilis Mejoyo

28.021

27.805

55.826

29

Wiyung

32.206

31.642

63.848

30

Wonocolo

40.601

40.224

80.825

31

Wonokromo

91.149

90.534

181.683

Jumlah

1.474.874

1.463.351

2.938.225

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2010, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2009 berdasarkan profesi menunjukkan, bahwa profesi terbanyak adalah belum bekerja sejumlah 802.568 jiwa, selanjutnya adalah pegawai swasta sejumlah 720.329 jiwa dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 542.998 jiwa. Selengkapnya komposisi penduduk berdasarkan profesi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Surabaya

Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tahun 2009

NO.

JENIS PEKERJAAN

JUMLAH (JIWA)

KOMPOSISI

(%)

1

Belum Bekerja

802.568

27,45

2

Petani

1.236

0,04

3

Nelayan

603

0,02

4

Pedagang

4.890

0,17

5

TNI

17.306

0,59

6

POLRI

6.353

0,22

7

PNS/BUMN/BUMD/Aktif

65.100

2,23

8

Pensiunan PNS/BUMN/BUMD

27.905

0,95

9

Pegawai Swasta

720.329

24,64

10

Wiraswasta

168.101

5,75

11

Buruh

5.982

0,21

12

Pembantu

915

0,21

13

Pelajar/Mahasiswa

462.738

15,83

14

Ibu Rumah Tangga

542.998

18,58

15

Dokter

5.121

0,18

16

Guru/Dosen

26.962

0,92

17

Tenaga Medis lain

2.758

0,09

18

Pejabat Tinggi Negara

81

0,03

19

Lain-lain

61.267

2,10

Jumlah

2.923.213

100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2010, diolah.

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan, bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA / Sederajat sebanyak 799.898 jiwa merupakan jumlah terbanyak, kemudian disusul dengan tingkat SD/Sederajat sebanyak 709.422 jiwa serta tidak/belum sekolah sebanyak 659.836 jiwa.

Written by romypradhanaarya

Mei 11, 2011 at 8:55 am

Ditulis dalam Uncategorized